Κέντρα κυβερνητικής πληροφόρησης συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Περιφερειακών αρχών

Προκοπιάδου, Γεωργία and Μοσχόπουλος, Διονύσης and Παπαθεοδώρου, Χρήστος Κέντρα κυβερνητικής πληροφόρησης συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Περιφερειακών αρχών., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα (GR), 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
11psab028.pdf

Download (915kB) | Preview

English abstract

Regional development requirements and technological advancements set the basis for new forms of cooperation between libraries and local authorities. A powerful motivation for such cooperation is government information, as it is the focal point of the citizen's information needs. This paper suggests a cooperation model between Academic Libraries and Public Libraries, along with Regional Authorities. The main goal of this collaboration is the creation and operation of Covernment information Centers (GIC). These GIC aim in organizing the government information by developing a digital library and providing automated information services. GIC will contribute to economic and social development of regions. This assumption is based on the fact that none business-culture activity is performed without the enlightenment of the interested party on government policy issues and legislation. Specifically: a) Regional Authorities generate or receive government publications from the Central Administration Offices (circular letters, announcements, etc.), which hold and manage. Therefore, the Regional Authorities are able to define access, acquisition and maintenance rights of such publications. Within the suggested model, Regional Authorities have the role of Content Producer. b) Public Libraries consist the physical provider of government information to regions. Within the suggested model, Public Libraries have the role of Content Provider. c) Academic Libraries, because of their scientific specialization and research character, able to define the structure of the digital library. Moreover, they can prescribe the information management procedures. Within the suggested model, Academic Libraries provide the know-how and contribute to the development and maintenance of the suggested digital library. The creation and development of GIC requires the determination of parameters regarding: The digital library content. Within this framework, the following criteria must be defined: a) information typology and user needs, b) methodology for the information location and acquisition c) access and acquisition rights • The information structure, and particularly: a) information description standards and b) maintenance and material update criteria. Digital Library context consists of: Digitized legislation documents Digitized government publication documents (characterized by regional impact and interest) Database of the digitized material metadata. This database consists of: a) bibliographic records for the coding and bibliographic description of the texts, b) authority records for the thematic indexing of the digitized material. The analysis and study of the existing standards for information description will indicate the required metadata model that meets the needs and specifications of the digitized content. A thesaurus will be developed within the database; its thematic terms will be derived from the process of the digitized documents. The thesaurus will be structured according to international standards for thesaurus development (ISO 2788 and ISO 5964). However, its function will be based on authority standards. The thesaurus, which will operate within the bibliographic database: a) will guide the user to his/her search, b) will enable the execution of combined queries, c) will establish controlled language and descriptive terminology in specific scientific fields, d) will define the methodology for the thematic heading construction, and e) will facilitate the data exchange procedure in machine readable form. The conjunction of academic libraries and regions may be realized via a collaboration network between academic and public libraries along with local authorities for the flow of government information.

Greek abstract

Οι απαιτήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης και η εξέλιξη των τεχνολογιών επιβάλλουν στις βιβλιοθήκες νέες μορφές συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Η κυβερνητική πληροφόρηση αποτελεί ισχυρό κίνητρο αυτής της συνεργασίας επειδή βρίσκεται στο επίκεντρο του πληροφοριακού ενδιαφέροντος των πολιτών. Η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών με τις περιφερειακές Αρχές, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης (ΚΚΠ). Τα ΚΚΠ στοχεύουν στην οργάνωση της κυβερνητικής πληροφορίας και την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Με δεδομένο ότι σχεδόν καμία επιχειρησιακή-πολιτισμική δραστηριότητα δεν πραγματοποιεί ται χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα κυβερνητικής πολιτικής και vομοθεσίας, είναι προφανές ότι τα ΚΚΠ συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (αναβάθμιση) των τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα: α) Οι Περιφερειακές Αρχές παράγουν ή δέχονται από την Κεντρική Διοίκηση κυβερνητικά δημοσιεύματα (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κ.α.), τα οποία διαχειρίζονται. Επίσης, οι Περιφερειακές Αρχές καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Περιφερειακές Αρχές κατέχουν το ρόλο του Παραγωγού (Content Producer). β) Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν το φυσικό φορέα διάθεσης κυβερνητικής πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατέχουν το ρόλο του Διαθέτη (Content Provider). γ) Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης και του ερευνητικού τους χαρακτήρα μπορούν να καθορίσουν τη δομή της ψηφιακής βιβλιοθήκης και να προδιαγράψουν τις διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου της. Στο προτεινόμενο μοντέ- λο, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρέχουν τεχνογνωσία και συμμετέχουν στην οργάνωση και συντήρηση της προτεινόμενης ψηφιακής βιβλιοθήκης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ΚΚΠ προϋποθέτει τη μελέτη και τον καθορισμό παραμέτρων αναφορικά με: • Το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν: α) η τυπολογία της διοικητικής πληροφορίας και οι ανάγκες των χρηστών, β) οι μέθοδοι και τα μέσα εντοπισμού και απόκτησης αυτής, και γ) τα δικαιώματα πρόσβασης και απόκτησης • Την οργάνωση του περιεχομένου, και συγκεκριμένα: α) τα πρότυπα οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας, και β) τα κριτήρια και τις παραμέτρους διατήρησης και ενημέρωσης του υλικού. Το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: • ψηφιοποιημένα κείμενα νομοθεσίας • ψηφιοποιημένα κείμενα κυβερνητικών δημοσιευμάτων (τοπικής εμβέλειας) • βάση των μεταδεδομένων του ψηφιοποιημένου υλικού. Η βάση των μεταδεδομένων θα αποτελείται από: α) βιβλιογραφικές εγγραφές για την κωδικοποίηση και τη βιβλιογραφική περιγραφή των κειμένων, και β) εγγραφές καθιερωμένου τύπου για την θεματική περιγραφή των ψηφιοποιημένων κειμένων. Η μελέτη των υπαρχόντων προτύπων περιγραφής πληροφορίας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μοντέλου μεταδεδομένων που θα ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες και προδιαγραφές του ψηφιακού περιεχομένου. Εντός της βάσης, θα δομηθεί και θα λειτουργεί θησαυρός, οι θεματικοί όροι του οποίου θα προέρχονται από την επεξεργασία των ψηφιοποιημένων κειμένων. Ο θησαυρός θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προτύπων συγκρότησης θησαυρών (ISO 2788 και ISO 5964), ενώ θα λειτουργεί βάσει προτύπων ανάπτυξης αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων. Ο θησαυρός που θα λειτουργεί εντός της βάσης μεταδεδομένων: α) θα καθοδηγεί τον χρήστη στην έρευνα του, β) θα επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων και συνδυαστικών ερωτήσεων, γ) θα καθιερώνει ορολογία στον επιστημονικό χώρο που διαπραγματεύεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη, δ) θα διαμορφώνει το πλαίσιο δόμησης των θεματικών επικεφαλίδων και ε) θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία σε επίπεδο συστημάτων. Η σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τοπικής κοινωνίας μπορείνα πραγματοποιηθεί μέσω ενός δικτύου συνεργασίας τους με τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τις περιφερειακές αρχές, με άξονα την κυβερνητική πληροφόρηση.

Item type: Conference paper
Keywords: Academic Libraries, Public Libraries, Information Services, Local Government. Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Κέντρα Πληροφόρησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
F. Management. > FG. Local government.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 18 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9702

References

- AGLS Metadata Standard (Australian Government Locator Service), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.naa.gov.au/default.html

- American National Standards Institute, 1975, Representations of universal time, local time differentials, and United States time zone reference for information interchange (ANSI X3.51 - 1975): New York, American National Standards Institute.

- American National Standards Institute, 1975, Representation for calendar date and ordinal date for information interchange (ANSI X3.30 - 1985): New York, American National Standards Institute.

- American National Standards Institute, 1975, Representation of local time of day for information interchange (ANSI X3.43 - 1986): New York, American National Standards Institute

- American National Standards Institute, 1975, Representation of geographic point locations for information interchange (ANSI X3.61 - 1986): New York, American National Standards Institute

- American National Standards Institute, 1975, Dictionary for information systems (ANSI X3.172- 1990): New York, American National Standards Institute

- AS 4390: Records Management-Parts 1-6. Standards Australia, 1996

- BS ISO 15489-1: Information and documentation - Records Management- Part 1: General. BSI, 2001 και PD ISO/TR 15489-2: Information and documentation¬Records management- Part 2: Guidelines. BSI, 2001

- Content Standard for Digital Geospatial Metadata, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.fgdc.gov/metadata/contstan.html

- Dublin Core, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://dublincore.org

- EAD - Encoded Archival Description, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://lcweb.loc.gov/ead/

- Ε-GIF (UK Government Interoperability Framework), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.govtalk.gov.uk/egif/home.html

- E-GMS (UK Government Metadata Standard), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.govtalk.gov.uk/egif/home.html

- GILS-Government Information locator Service, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.gils.net

- Government On-line Ad hoc Interdepartmental Metadata Working Group, Selecting and implementing a metadata standard for the Government of Canada, 2001. http://www.cio-dpi.gc.ca/im-gi/references/meta-standard/meta-standardOO_e.asp

- Government policy on Archives, http://www.pro.gov.uk/archives

- Healy Susan, ISO 15489 Records Management - its development and significance, Records Management Journal, vol. 11, no. 3, December 2001, pp. 133-142

- IGGI, Principles and practice of sharing and trading government information: an IGGI guide, http://www.iggi.gov.uk

- International Organization for Standardization, Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788).

- National Archives of Australia http://www.naa.gov.au/default.html

- NZGLS Metadata Standard (New Zealand Government Locator Service), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.e-government.govt.nz

- ΟΑΙ - Open Archives Initiative, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.openarchives.org/documents/index.html

- PSInet Preparatory Action under the Europena Union's Ε-Content programme, http://www.publicsectorinfo.com

- Public Record Office - Great Britain http://www.pro.gov.uk/archives

- Public Record Office, Electronic records management, 2001, http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement

- US National Archives and Records Administration (NARA) http://www.archives.gov

- Δ. Κυριάκη-Μάνεση, Δ. Μοσχόπουλος, Γ. Προκοπιάδου, Διαχείριση Πληροφοριών Κυβερνητικών Δημοσιευμάτων, Εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15-1 7 Οκτωβρίου 2001, Θεσσαλονίκη 2002

- Ν. 2503 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 30.5,1997, ΦΕΚΑ 107/30.5.1997

- Πράσινη Βίβλος για τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα στην Κοινωνία των Πληροφοριών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item