Ο ρόλος των σύγχρονων Βιβλιοθηκών στη νέα οικονομία : η διαχείρηση της γνώσης ως βάση για την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Βασιλακάκη, Ευγενία and Χαλεπλίογλου, Άρτεμις Ο ρόλος των σύγχρονων Βιβλιοθηκών στη νέα οικονομία : η διαχείρηση της γνώσης ως βάση για την παραγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab013.pdf

Download (321kB) | Preview

English abstract

“The new economy” constitutes a relatively recent reality in the Greek informative market, influences the operational operations of libraries and shapes new rules and constants. The modern libraries - information services - so that they keep pace with the developments, owe to invest in the change of their organizational culture, to adopt new roles, to strengthen the practices of communication policy and to manage effectively the “knowledge” in which they have access or produce. Emanation mentioning before constitutes the growth of services of “added value” that will ensure competitive advantages for the libraries. The article via bibliographic examination and qualitative analysis, initially, fixes the “new economy” and conceptually places the term of “added value” in the information services in the libraries' environment. Afterwards, is held qualitative analysis of environment of new economy in Greece in order to determined the modern role of libraries so as to corresponding in the modern challenges ensuring, not only the viability, but also their competitive presence.

Greek abstract

"Η νέα οικονομία" αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη πραγματικότητα στην ελληνική πληροφοριακή αγορά, επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των βιβλιοθηκών και διαμορφώνει νέους κανόνες και σταθερές. Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες - υπηρεσίες πληροφόρησης - προκειμένου να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις, οφείλουν να επενδύσουν στην αλλαγή της οργανωσιακής τους κουλτούρας, να υιοθετήσουν νέους ρόλους, να ενισχύσουν τις πρακτικές επικοινωνιακής πολιτικής και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη «γνώση» στην οποία έχουν πρόσβαση ή παράγουν. Απόρροια των προαναφερθέντων αποτελεί η ανάπτυξη υπηρεσιών «προστιθέμενης αξίας» που θα εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις βιβλιοθήκες. Το άρθρο μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ποιοτικής ανάλυσης, αρχικά, ορίζει τη «νέα οικονομία» και εννοιολογικά τοποθετεί τον όρο της «προστιθέμενης αξίας» στις υπηρεσίες πληροφόρησης στο βιβλιοθηκονομικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, διενεργείται ποιοτική ανάλυση του περιβάλλοντος της νέας οικονομίας στην Ελλάδα με στόχο να προσδιοριστεί ο σύγχρονος ρόλος των βιβλιοθηκών έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις εξασφαλίζοντας, όχι μόνο τη βιωσιμότητα, αλλά και την ανταγωνιστική παρουσία τους.

Item type: Conference paper
Keywords: Αξιολόγηση υπηρεσιών, Βιβλιοθήκες, Διαχείριση πληροφοριών, Διαχείριση συλλογών, Διοίκηση βιβλιοθηκών, Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ποιοτική έρευνα, Στρατηγικός σχεδιασμός, Συστήματα πληροφόρησης, Υπηρεσίες πληροφόρησης. Services evaluation, Libraries, Information management, Collections management, Library management, Greek academic libraries, Qualitative research, Strategic planning, Information systems, Reference services.
Subjects: B. Information use and sociology of information
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
B. Information use and sociology of information > BE. Information economics.
F. Management.
H. Information sources, supports, channels.
F. Management. > FB. Marketing.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 15 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/10626

References

- American Productivity Center, What is knowledge management 1999, [τεκμήριο www, URL:http://www.it-consultancy.com/extern/apqc.html ημερομηνία πρόσβασης: 08-08-05].

- Auster, Ethel and Chun Wei Choo, «Managing Information for the Competitive Edge», New York: Neal – Shuman Publishers, 1996.

- Babafemi, Grace Olabisi. “Public relations activities in an academic library: the roles of the circulation librarian”, Library Review, 51 no. 9 (2002) 464-468.

- Banks, Eric, «Creating knowledge culture», Work Study, 48 no. 1 (1999) 18 – 20.

- Chernatony, Leslie de, and Fiona Harris, «Added Value: its nature, roles and sustainability», European Journal of Marketing, 34 no. ½ (2000) 39 – 56.

- Chinying Lang, Josephine, «Managing in Knowledge – based competition», Journal of Organizational Change Management, 14 no. 6 (2001) 539 – 553.

- Choo, Chun Wei, Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for the Information Professions», paper presented at the 1995 Digital Libraries Conference, March 27 – 28, 1995, Singapore. [τεκμήριο www, URL: http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/ResPub/DLC95.html ημερομηνία πρόσβασης 26/01/00].

- Choo, Chun Wei, The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions, New York: Oxford University Press, 1998.

- Civi; Emin, «Knowledge management as a competitive asset: a review», Marketing Intelligence & planning, 18 no 4 (2000) 166-174.

- Davenport et al., Successful Knowledge Management Projects Sloan Management Review, 2 no. 39 (1998) 43 – 57.

- Du, Xuehong et al., “Identifying customer need patterns for customization and personalization”, Integrated manufacturing systems, 14 no. 5 (2003) 387-396.

- Koening Michael E. D., Intellectual Capital and how to leverage it Managing Library Finances, 10 no.3 (1997) 112 – 138.

- Marr Bernard, Oliver, Gupta et al., «Intellectual capital and knowledge management effectiveness», Management Decisions, 41 no. 8 (2003) 771 – 781.

- Materska, Katarzyna, Librarians in the knowledge age, New Library World, 105 no. 1198/1199 (2004) 142 – 148.

- Matthing, Jonas, et al., “New service development: learning from and with customers”, International Journal of Service Industry Management, 15 no 5 (2004) 479-498.

- McManus, Damien and Loughridge, «Corporate information, institutional culture and knowledge management: a UK university library perspective», New Library World, 103 no. 1180 (2002) 320 – 327.

- Nonaka, I., «A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation», Organizational Science, 5 nο. 1 (1994) 14 – 37.

- Pitter, Keiko, Gonzales, Gil et. al., «New Economy, New Partnership: New DocShare», SIGUCCS ’00, Oct. 29 – Nov. 1 2000, Richmond VA.

- Porter, M., «How competitive forces shape strategy», Harvard Business Review, March – April 1979.

- Porter, M., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1991.

- Rowley, Jennifer, «Knowledge Management – the new librarianship? From custodians of history to gatekeepers to the future», Library Management, 24 no. 8/9 (2003) 433 – 440.

- Shanhong, Tang, «Knowledge Management in Libraries in the 21st Century», 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13 – 18 August 2000 [τεκμήριο www, URL: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/057-110e.htm ημερομηνία πρόσβασης 05/09/05].

- Sveiby, Karl – Eric, «Knowledge Management – Lessons from the Pioneers», November 2001.

- Teng, Sharon and Suliman Hawamdeh, «Knowledge management in public libraries», Aslib Proceedings, 54 no. 3 (2002) 188 – 197.

- Walczak, Steven, «Organizational knowledge management structure», The Learning Organization, 12 no. 4 (2005) 330 – 339.

- Walters, David, Halliday, Michael and Stan Glaser, Creating Value in the New Economy Management Decision, 40 no. 8 (2002) 775 – 781.

- Ghobadian, Abby, Speller, Simon and Jones, Matthew, “Service quality: concepts and models”, International Journal of Quality and Reliability Management, 11 no 9 (1994) 43-66.

- Μπώκος, Γεώργιος, Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης, Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2001.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item