Διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών των πανεπιστημίων της χώρας

Παπαδημητρίου, Αντιγόνη and Γκοτζαμάνη, Κατερίνα and Τσιότρας, Γεώργιος and Ντίνας, Ηλίας Διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών των πανεπιστημίων της χώρας., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab027.pdf

Download (306kB) | Preview

English abstract

In the current age, which is distinguished for the progress of technology and information the libraries have conspicuous place in the academic services of universities that are addressed in the instructive personnel, as well as in the students but also in the exterior users of libraries. In the frame of program E.P.E.A.E.K. titled “Pythagoras - Aid of Inquiring Teams of University Macedonia”, is held research titled “Investigation of Most optimal Practices: Growth of database from most optimal practices (Best practices) in administrative and organisational operations of universities of country”. Part of this study constitutes the investigation of most optimal practices from the libraries of Greek Universities. For the concretisation of research was realised recording of libraries of Greek universities. Followed the creation of questionnaire, which was based on qualitative and quantitative criteria, which was sent in all universities of country rectors in order that, it is transmitted in the persons in charge of academic libraries. Also were realised visits in the libraries of educational institutions for the collection of elements as well as search of information from the web pages of libraries. The particular statement will include the results and the recording of most optimal practices of services of Greek academic libraries, that corresponded in the research, as well as report in most optimal practices of services of library in foreigner universities.

Greek abstract

Στην σημερινή εποχή, η οποία διακρίνεται για την πρόοδο της τεχνολογίας και της πληροφόρησης οι βιβλιοθήκες έχουν περίοπτη θέση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες των πανεπιστημίων που απευθύνονται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, στους φοιτητές αλλά και στους εξωτερικούς χρήστες των βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Πυθαγόρας - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», διενεργείται έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση Βέλτιστων Πρακτικών: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων από βέλτιστες πρακτικές (Best practices) σε διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες των πανεπιστημίων της χώρας». Μέρος αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών από τις βιβλιοθήκες των ελληνικών Πανεπιστημίων. Για την υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε καταγραφή των βιβλιοθηκών των ελληνικών πανεπιστημίων. Ακολούθησε η δημιουργία ερωτηματολογίου, το οποίο βασίστηκε σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, το οποίο εστάλη στους πρυτάνεις όλων των πανεπιστημίων της χώρας προκειμένου, να διαβιβαστεί στους υπεύθυνους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επί τόπου επισκέψεις στις βιβλιοθήκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη συλλογή των στοιχείων καθώς και αναζήτηση πληροφοριών από τις ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών των υπηρεσιών των ελληνικών πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, καθώς και αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές υπηρεσιών της βιβλιοθήκης σε ξένα πανεπιστήμια.

Item type: Conference paper
Keywords: Μεθοδολογία, Ελληνικά πανεπιστήμια, Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ), Αξιολόγηση υπηρεσιών, Διοίκηση βιβλιοθηκών, Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ποιοτική έρευνα, Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, Χρηστικότητα συστημάτων. Methodology, Greek universities, Evaluate services, Library management, Greek academic libraries, Greek higher education system, Qualitative research, Quality management system, Usability assessment.
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
F. Management.
B. Information use and sociology of information
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 14 Jan 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10763

References

Σ. Ε. Μπένου, Ο Νόμος 1268/82 «και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ», Στ΄Εκδοση, Αθήνα 2003, Εκδόσεις Μπένου.

Brubacher, S. J and Rudy W., Higher Education in transition: a history of American colleges and universities, 4th Ed., Transaction Publishers, New Brunswick (USA), 1999.

De Vaus D. A., Surveys in Social Research, Allen & Unwin, North Sydney, 1991.

Rowena Cullen, Philip J. Calvert, International Perspectives on Academic Libraries, The Journal of Academic Librarianship, 2001, V. 27, n 5 p.p. 394-397.

Rowenna Cullen, Measure for Measure: A Post Modern Critique of Performance Measurement in Libraries and Information Services, IATUL 1999, v 8.

Gayle, D. J et al., “Governance in The Twenty-First-Century University”, ASHE-ERIC Higher Education Report v30, no 1, 2003.

http:// www.nwccu.org

Baldrige National Quality Program (2004), “Education Criteria for Performance Excellence”, National Institute of Science and Technology.

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992), “The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review, January-February, pp 71-79.

O’Neil, H.F. Jr, Bensimon, E.M., Diamond, M.A., Moore, M.R. (1999), “Designing and Implementing an Academic Scorecard”, Change, November/ December, pp 33-40.

Ruben, B.D. (1999), “Toward a Balanced Scorecard for Higher Education: Rethinking the College and University Excellence Indicators Framework”, Higher Education Forum, 99-02, Fall 1999, QCI, Center for Organizational Development and Leadership, Rutgers University, http://www.qci.rutgers.edu

Self, J. (2003), “Using Data to Make Choices: the Balanced Scorecard at the University of Virginia Library”, ARL Special Issue on New Measures, 230/231, October/December, pp 28-29.

Sheffield Hallam University (2003a), “EFQM Excellence Model - Higher Education Version”, Centre for Integral Excellence, Sheffield Hallam University, Sheffield.

Sheffield Hallam University (2003b) “Linking the EFQM Excellence Model to Other Management Models and Tools”, Consortium for Excellence in Higher Education, http://www.excellence.shu.ac.uk/publications

ΜΟΠΑΒ Κατανομή Προϋπολογισμού για προμήθεια υλικού, Ιωάννινα, 1999α.

ΜΟΠΑΒ Οδηγός Αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα, 1999β.

ΜΟΠΑΒ Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ιωάννινα, 1999γ.

ΜΟΠΑΒ Κανόνες Διαδανεισμού, Ιωάννινα, 1999δ.

ΜΟΠΑΒ Αποτίμηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Ιωάννινα, 2001.

http://www.acrl.org

http://www.virginia.edu

http://www.lib.washington.edu


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item