Σύγχρονες υπηρεσίες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : έχουμε πετύχει τους στόχους μας;

Μάλλιαρη, Αφροδίτη and Νίτσος, Ηλίας and Αρακά, Ηλιάνα and Τζιρίνη, Ματίνα Σύγχρονες υπηρεσίες ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : έχουμε πετύχει τους στόχους μας;., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b7.1.Malliari.pdf

Download (201kB) | Preview

English abstract

The Greek academic libraries in the context of EU and State funding developed a series of electronic services aimed at satisfying the needs of the academic community. By way of example we can mention the Institutional Repositories, Virtual Learning Environments and Digital Libraries. These services, having passed through the development and pilot application stages, are now available and can be used by members of the academic community. Nevertheless, the fact that the services are available for use does not in itself suffice for the ambitious efforts of the libraries to be considered an overall success. Now that the new services are ready, it is considered necessary for research to be conducted in order to assess their level of penetration in the structure and operations of the educational institutes and to evaluate the need for the development of strategies aiming at their promotion within the institutes. This work presents the results of one such assessment survey in the case of the library of a technological educational institute. The subjects of the survey, which was carried out during the winter semester of the academic year 2007-2008, were 1021 students from all departments of the Institute who were in their 5th, 6th and 7th semesters. The data was gathered using questionnaires. Processing and analysis of the data indicated that a significant proportion of the students did not know about the services offered, and that the level of use of those students who did know about them was not satisfactory. For example, it was reported that 41.1% of the respondents did not know about the Institutional Repository, and a similar percentage, despite knowing about this service, stated that they never used it. Similar percentages were noted for the Virtual Learning Environment – 36.3% did not know the service and 35.6% did not use it. In addition to presenting the survey conducted, this paper also contains a promotional plan for the library services. In the initial phase, the data that emerged from the research in relation to the needs and wants of users is evaluated. Subsequently the promotional strategies aimed at establishing communication between the library and its users are chosen.

Greek abstract

Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ανέπτυξαν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν τα Ιδρυματικά Καταθετήρια, τα Ηλεκτρονικά Μαθησιακά Συστήματα, οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Οι υπηρεσίες αυτές έχοντας περάσει από τα στάδια ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής είναι πλέον διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ωστόσο η διάθεση των υπηρεσιών προς χρήση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να θεωρηθεί συνολικά επιτυχής η φιλόδοξη προσπάθεια των βιβλιοθηκών. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των νέων υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ερευνών, προκειμένου να αποτιμηθεί η διείσδυση και η προσφορά τους στη δομή και τις λειτουργίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να αναπτυχθούν, αν είναι απαραίτητο, στρατηγικές για την προώθησή τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας αποτίμησης στην περίπτωση της βιβλιοθήκης ενός τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 στην οποία συμμετείχαν 1021 φοιτητές 5ου, 6ου και 7ου εξαμήνου από όλα τα τμήματα του Ιδρύματος. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό των φοιτητών έχουν άγνοια για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ τα επίπεδα χρήσης αυτών από φοιτητές που γνωρίζουν την ύπαρξή τους δεν είναι ικανοποιητικά. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 41,1% των ερωτηθέντων δε γνωρίζει το Ιδρυματικό Καταθετήριο, ενώ ανάλογο ποσοστό, παρόλο που ξέρει για την υπηρεσία αυτή, δηλώνει ότι δεν τη χρησιμοποιεί καθόλου. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά για το Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Σύστημα -το 36,3% δε γνωρίζει την υπηρεσία και το 35,6% δεν τη χρησιμοποιεί. Αντικείμενο της εισήγησης αυτής αποτελεί, πέρα από την παρουσίαση της πραγματοποιηθείσας έρευνας, η παρουσίαση ενός σχεδίου προώθησης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Σε πρώτη φάση, αξιοποιούνται τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των χρηστών. Κατόπιν, επιλέγονται οι στρατηγικές προώθησης με σκοπό την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ της βιβλιοθήκης και των χρηστών της.

Item type: Conference paper
Keywords: Έρευνα χρηστών, Αξιολόγηση, Υπηρεσίες βιβλιοθήκης, Προώθηση βιβλιοθήκης, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, User survey, Assessment, Library services, Library promotion, Academic libraries
Subjects: L. Information technology and library technology > LR. OPAC systems.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
F. Management. > FB. Marketing.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: null null
Date deposited: 26 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13241

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ, ΝΟΥΛΑ, ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2006. Έρευνα ικανοποίησης χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. http://conference.lis.upatras.gr/files/3.05.FullText.pdf [Τελευταία πρόσβαση 30/06/2008]

- ΖΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., 1999. Έρευνα χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. http://www.mopab.gr/activities/dihmerides/19-20_Noembrioy_1999/omilia_zaxoy.pdf [Τελευταία πρόσβαση 13/07/2008].

- ΚΟΡΦΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 1999. Αξιολόγηση υπηρεσιών: έρευνα χρηστών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. http://eprints.rclis.org/archive/00010329/01/8psab033.pdf [Τελευταία πρόσβαση 30/06/2008]

- ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Μ., 1999. Γενικές αρχές management. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

- ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, 2003. Λογότυπα βιβλιοθηκών. Υφέν : βήμα για την τυπογραφία 4(3) σ.38-43.

- ALA, 2008, @ your library: the campaign for America’s libraries http://www.ala.org/ala/pio/campaign/campaignamericas.cfm [Τελευταία πρόσβαση 12/7/2008].

- ARMSTRONG, CHRIS, et al, 2001. A study of the use of electronic information systems by higher education students in the UK. Program. 35 (3) pp. 241-262.

- DEE, CHERYL, et al, 2006. A Survey of the Usability of Digital Reference Services on Academic Health Science Library Web Sites. The Journal of Academic Librarianship 32 (1) pp. 69-78.

- GARDNER, S., et al, 2005. What Students Want: Generation Y and the Changing Function of the Academic Library. Portal: Libraries and the Academy. 5 (3) pp.405-420.

- HAYDEN, HELEN, 2005. User survey at Waterford Institute of Technology Libraries: How a traditional approach to surveys can inform library service delivery. New Library World 106 (1/2) pp. 43-57.

- HERGET, JOSEF, HIERL, SONJA, 2007. Excellence in libraries: a systematic and intergrated approach. New Library World 108 (11/12) pp.526-544.

- KOTLER, PHILIP, 1999. Strategic marketing for nonprofit organizations. New Jersey: Prentice Hall.

- KWON, NAHYUN, 2006. User satisfaction with referrals at a collaborative virtual reference service. Information Research 11(2). http://informationr.net/ir/11-2/paper246.html [Τελευταία πρόσβαση 30/06/2008].

- LIPPINCOTT, J.K., 2005, Net generation students and libraries. EDUCAUSE Review. 24 (4) pp. 56-66.

- MI, J., et al, 2006. Marketing library services to the Net Generation. Library Management. 27 (6/7) pp.411-422.

- NEUHAUS, C., et al, 2003. Public relations for a university library: a marketing programme is born. Library Management. 24 (4/5) pp.193-203.

- OWENS, IRENE, 2002. Strategic marketing in library and information science. USA: Haworth.

- POLL, ROSWITHA, PAYNE, PHILIP, 2006. Impact measures for libraries and information services. Library Hi-tech 24(4) pp.547-562.

- SWEENEY, R.T., 2005, Reinventing Library Buildings and Services for the Millennial Generation. Library Administration & Management. 19 (4) pp. 165-175.

- SUTTON, LYNN, 2003. Collaborating with our patrons: letting the users select. http://www.ala.org/ala/acrl/acrlevents/lsutton.PDF [Τελευταία πρόσβαση 30/06/2008].

- XIE, HONG IRIS, 2008. Users’ evaluation of digital libraries (DLs): their uses, their criteria, and their assessment. Information Processing & Management.44 (3) pp. 1346-1373.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item