Mediální kultura - kulturní průmysl - kyberprostor

Vodrážková, Katrin Mediální kultura - kulturní průmysl - kyberprostor., 2011 . In Megatrendy a médiá : Medzinárodná vedecká konferencia : 22.-23. marca 2011, Smolenický zámok, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Smolenický zámok (Slovakia), 22-23 March 2011. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Text konfer Trnava KV.pdf

Download (230kB) | Preview
[img] PDF
Konfer Trnava Mediální kultura – kulturní průmysl – kyberprostor PwP.pdf

Download (5MB)

English abstract

Culture is both material and spiritual products, but also the dynamics of representation. With culture, one can adapt to the social environment in which they can further understand and adapt to it. Culture and the integrative nature, but you have to make a little extra - it is the effort - because, to obtain dominion over both his fate and the environmental influences, which it always has, and it affects more than you can imagine and realize. Media culture shows a phenomenon that arises from the effect of production (or production) and reception (or income) and the interaction effect of socio-cultural and media influences. Media culture affects attitudes and actions of recipients. The cultural industry brings mass production of media content along with the phenomenon of leisure and entertainment media production. The basis is always the same economic goals, which can be decrypted in the background and recognize the cultural industries and mass culture. Mass culture defines a particular standardization and homogenization. This form of culture identifies human beings as atomizovaného, subject to the ideal drinking life and is easily influenced by mass media, which have lost their important social ties. The key factors in shaping a person's social status and beliefs are social and economic factors in the process of creating media products. The direction of the media industry is set and implemented according to the market, business, public focus on entertainment, mass production and economic gain above all. The commercial sector also fell cyberspace as a social and interactive communications equipment (telephone, television, newspapers, books, etc.). The current information or network society is closely linked with the development of mass media and digitization of communication systems. It is based on technology transfer, which causes further reproduction and intake of meat products, information and entertainment industries. There is, however, due to the explosion of technical and communications resources. The text describes a critical view of the culture industry issues related to media culture and new technologies, what's the significance and impact on man and his surroundings in daily life.

Czech abstract

Kultura představuje hmotné i duchovní produkty, ale také dynamiku reprezentací. Díky kultuře se člověk může adaptovat na dané společenské prostředí, v němž se dále může orientovat a přizpůsobovat se. Kultura tak má integrující povahu, ale člověk musí vyvinout něco navíc – to jest úsilí – a to proto, aby získal nadvládu jak nad svým osudem, tak nad okolními vlivy, které na něj neustále působí a ovlivňují ho více než si dokáže představit a uvědomit. Mediální kultura ukazuje fenomén, který vzniká na základě působení produkce (neboli výroby) a recepce (neboli příjmu) a interakce působení socio-kulturních a mediálních vlivů. Mediální kultura působí na postoje a jednání příjemců. Kulturní průmysl přináší masovou produkci mediálních obsahů spolu s fenoménem volného času a mediální produkcí zábavy. Základem jsou vždy stejné ekonomické cíle, které lze dešifrovat a rozpoznat v pozadí kulturního průmyslu a masové kultury. Masovou kulturu definuje především standardizace a homogenizace. Tato forma kultury určuje člověka jako atomizovaného, který podléhá ideálu konzumního života a který je snadno ovlivnitelný masovými médii, přičemž ztrácí své významné sociální vazby. Stěžejními faktory pro utváření člověka, jeho společenského statusu a světového názoru jsou společenské a ekonomické faktory v procesu tvorby mediálních produktů. Směr mediálního průmyslu je dán a realizován podle trhu, obchodu, orientace publika na zábavu, masové produkce a především ekonomického zisku. Do komerční sféry spadl i kyberprostor jako interaktivní a společenské komunikační zařízení (telefon, televize, noviny, knihy, atd.). Současná informační neboli síťová společnost úzce souvisí s rozvojem masových médií a digitalizací komunikačních systémů. Je založena na technologii přenosu, kdy dochází k další reprodukci a příjmu masových produktů informačního a zábavného průmyslu. Dochází však přímo k explozi technických a komunikačních prostředků. Text mapuje kritickým pohledem problematiku kulturního průmyslu ve spojení s mediální kulturou a novými technologiemi, jaký to má význam a dopad pro člověka a jeho okolí v každodennosti.

Item type: Conference paper
Keywords: culture industry, mass culture, mass media, mass man, media culture, cyberspace, new (ICT) technology, digitalization, globalization, kulturní průmysl, masová kultura, masová média, masový člověk, mediální kultura, kyberprostor, nové (informační a komunikační) technologie, digitalizace, globalizace
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HI. Electronic Media.
Depositing user: Katrin Vodrážková
Date deposited: 06 Apr 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:18
URI: http://hdl.handle.net/10760/15506

References

[1] Adorno, Theodor. 2009. Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh. ISBN 978-80-7298-267-7.

[2] Adorno, Theodor. 2009. Schéma masové kultury. Praha: Oikoymenh. ISBN 978-80-7298-406-0.

[3] Adorno, Theodor. 2004. Resumé über Kulturindustrie. In: Kursbuch Medienkultur. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH. ISBN 3-421-05310-3.

[4] Bystřický, Jiří a kol. 2009. Média, politika a společnost. Texty k problematice kulturních technik II. Jesenice u Prahy: 999. ISBN 978-80-86391-33-5.

[5] Flusser, Vilém. 1994. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek. ISBN: 80-85906-04-X.

[6] Giddens, Anthony. 2010. Důsledky modernity. Praha: SLON. ISBN 978-80-7419-035-3.

[7] Kol. autorů. 2009. Kultura Média Komunikace: Jazyk-Filosofie-Média I. Olomouc: Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií Univerzity Palackého v Olomouci. ISBN: 978-80-244-2462-0.

[8] Lévy, Pierre. 2000. Kyberkultura. Praha: Karolinum. 80-246-0109-5.

[9] Luhmann, Niklas. 1996. Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag. ISBN 3-531-42841-1.

[10] Pravdová, Hana. 2009. Sociokultúrny kontext masovej komunikácie. Bratislava: Národné osvetové centrum. ISBN 978-80-7121-314-7.

[11] Pravdová, Hana. 2009. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava: FMK. ISBN 978-80-8105-113-5.

[12] Ziemann, Andreas. 2006. Soziologie der Medien. Bielefeld: Transcript Verlag. ISBN: 3-89942-559-6.

Další zdroje:

[13] Flusser, Vilém. 1997. Medienkultur. (nepublikovaný manuskript Kateřina Krtilová; dopřeloženo: Katrin Vodrážková). Fischer Taschenbuch Verlag GmbH. ISBN 978-35-9613-386-4.

[14] George Nolfi: The Adjustment Bureau, 106 min., USA 2011.

[15] David Fincher: The Social Network, 115 min., USA 2010.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item