Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği / Ottoman Manuscripts and the Manuscript Librari-nanship in Turkey

Odabaş, Hüseyin Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği / Ottoman Manuscripts and the Manuscript Librari-nanship in Turkey. Bilig, 2011, n. 56. [Journal article (Unpaginated)]

[img] Text
osmanlc4b1-yazma-eserleri-ve-tc3bcrkiye_de-yazma-eser1.docx - Accepted version

Download (3MB)

English abstract

Manuscripts are important resources which were presented to today’s people by history and they have both scientific and artistic values. In Turkey, many institutions have already Ottoman ma-nuscripts collections and most of them are libraries. Some of the-se institutions have executed cataloguing and digitizing projects and they have already put them into service of users via web and internet. However, a deeper analysis of these projects and servi-ces reveals that there have been vital problems in manuscript lib-rarianship. Because of this situation in this study, after giving in-formation about general characteristics of manuscripts statue and problems of manuscript librarianship in Turkey are examined. Paper is concluded by the suggestions related to these problems.

Turkish abstract

Yazma eserler, tarihin günümüz insanına hediye ettiği bilimsel ve sanatsal özellikleri olan önemli kaynaklardır. Türkiye’de pek çok kurum Osmanlı yazma eserleri koleksiyonuna sahiptir ve bunların büyük bir çoğunluğunu kütüphaneler oluşturmaktadır. Bu kurum-lardan bir kısmı sahip oldukları yazma eserleri kataloglamaya ve dijitalleştirilmeye yönelik çeşitli projeler yürütmüş ve web aracılı-ğıyla kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Ancak yürütülen proje-ler ve üretilen hizmetlerin durumuna bakıldığında yazma eser kütüphaneciliğinde önemli sorunların yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle, çalışmada ilk olarak yazma eserlerin sahip olduğu genel özellikler verildikten sonra, Türkiye’de yazma eser kütüp-haneciliğinin durumu irdelenmektedir. Daha sonra saptanan so-runlara ilişkin örnekler verilmektedir. Çalışma, sorunların çözü-müne yönelik önerilerle son bulmaktadır.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: Yazma Eserler, Yazma Eser Sanatları, Yazma Eser Kütüphaneciliği, Osmanlı Yazma Eserleri, Türk Kütüphaneciliği; Manuscripts, Manuscript Arts, Manuscript Librarianship, Ottoman Manuscripts, Turkish Librarianship
Subjects: D. Libraries as physical collections.
D. Libraries as physical collections. > DH. Special libraries.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 25 Jun 2013 21:18
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19238

References

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I) (2006). Ed. Derya Örs, Kemal Tuzcu ve Muhammet Heki-moğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay.

Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu. (2008). 10 Ekim 2008 tarihinde http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ adresinden erişildi.

Arıtan, Ahmet Sâim (2008). “Türk Cilt Sanatı”. Türk Kitap Medeniyeti. Ed. Nev-zat Bayhan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay. 61-97.

Atılgan, Doğan. (2004). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Dijitalleştirilmesi. http://arsiv.ankara.edu.tr/yazi.php?yad=2972 (10 Ekim 2008).

Bayraktar, Nail (1990). “Yazma Kitapların Güvenliği”. Türk Kütüphaneciler Der-neği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı. Yay. Haz. Doğan Atılgan ve Fahret-tin Özdemirci. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 101-105.

Bayraktar, Nimet (1977). “Yazma Eserlerin Korunması, Bakımı ve Temizliği”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XXVI (2): 85-92.

Bayraktar, Nimet (1970). “Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri ve San’at Değerleri”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XIX (4): 321-327.

Binark, İsmet (1987). “Türk Kitapçılık Tarihinde Cilt Sanatı”. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu Bildirileri. Ed. Tuncer Gülensoy. Elazığ: Fı-rat Üniversitesi Yay. 91-107.

Can, Ali (1996). “Yazma Eserler ve Yazma Eser Kütüphaneleri”. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu. Haz. Doğan Atılgan ve Sacit Arslantekin. Ankara: Ankara Üniversitesi Yay. 93-98.

Cunbur, Müjgan (1970). “ Yazma Kütüphanelerimiz Bugünkü Durumları ve Me-seleleri”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XIX (1): 3-17.

Cunbur, Müjgan (1968). “Türk Kitap Sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XVII (2): 75-82.

Cunbur, Müjgan (1959). “Yazmaların Fişlenmesinde Faydalanılan El Kitapları”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni VIII (2): 3-17.

Çığ, Kemal. (1953). Türk Kitap Kapları. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay.

Dinç, Birsen Alkan (1991). “Kütüphanecilikte Bilgisayara Geçerken Yazma Eser-lerde Kataloglama Problemleri”. Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanın-da Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri. Yay. Haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yay. 342-344.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi. (2008). http://kutuphane.diyanet.gov.tr/hakkinda2.htm (12 Ekim 2008).

Ersoy, Osman (1998). “Milli Kütüphane ve Yazma Eserlerde Kâğıt Nitelemesi”. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996): Sempozyum Bildirileri. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay. 189-195.

Güneş, Zeynep (2007). “Digitizing Manuscript in Turkey: Public and Private Efforts”. 29th Melcom Conference. Sarajevo. 4-6 June. 11 Temmuz 2008 tarihinde http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfsarajevo2007-papers.shtml adresinden erişildi.

Hat Sanatı. (1981). Görsel Güzel Sanatlar Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Görsel Yay. 757-762.

İstanbul Üniversitesi ve Teknosa İşbirliğiyle. (2008). http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?598= (11 Temmuz 2008).

Kurmuş, Ömer Saim (1990). “El Yazması ve Nadir Eserlerimizin Korunması”. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı. Yay. Haz. Doğan Atılgan ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 111-115.

Kut, Günay (1999). “Yazma Eserler ve Türkiye Toplu Kataloğu Çalışmaları”. 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri. Yay. Haz. Özlem Bayram, Erhan Erkan ve Erol Yılmaz. Ankara: Türk Kü-tüphaneciler Derneği Yay.78-85.

Küçük, Mehmet Emin (1999). “Türkiye’de Yazma Eserler Sorunu ve Çözüm Önerileri”. Türk Kütüphaneciliği 13 (1): 40-49.

Küçük, Mehmet Emin (1996). Bibliographic Information Systems for Manusc-ripts in Turkey. Doktora Tezi. Newcastle Upon Tyne: University of Nort-humria.

Kütüphaneler (2009). http://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php (10 Mart 2009).

Mahir, Banu (2005). Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yay.

Tanındı, Zeren (1999). “Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü”. Osmanlı. C.XI. Ed. Güler Eren. Ankara: Yeni Türkiye Yay. 160-166.

Türkiye Yazmaları (2008). 30 Ocak 2008 tarihinde https://www.yazmalar.gov.tr/koleksiyonlar.php adresinden erişildi.

Türkmen, Süleyman (1994). “Kütüphaneciliğimize Katkılar ve Yazma Eserleri-mizin Korunmaları Hakkında Görüş ve Temennilerimiz”. Kütüphaneci-likte Bilgi-Belge İşbirliği, Milli Kütüphanelerarası İletişim ve Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Aktarımında İlkelerin Tesbiti Sempozyumu Bil-dirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 247-251.

Yazma Eser Kütüphaneleri. (2009). 10 Mart 2009 tarihinde http://www.yazmakutup.gov.tr/ adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item