České tištěné Bible 1488-1715 v kontextu domácí knižní kultury

Voit, Petr České tištěné Bible 1488-1715 v kontextu domácí knižní kultury. Česká literatura (ISSN 0009-0468), 2013, vol. 61, n. 4, pp. 477-501. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Study)
Czech_Printed_Bibles_1488_1715.pdf - Published version

Download (667kB) | Preview

English abstract

The present paper titled „Czech bibles published between 1488 and 1715 from book culture standpoint“ aims to linquistically assess Czech bibles published between 1488 an 1715. However, the bibles within this period are not examined so much from a theological, translational or linguistic standpoint as from that of book culture. Trough research into printing type, decoration, illustrations and also to some extent publishers´and individual bindings, we shall attempt by means of comparisons with foreign bibles to answer the question whether publishing initiatives of this type contributed to the cultivation of the community of readers and the book printing craft. Apart from several popularizing works over the last few decades, nobody has yet dealt whith this topic in its entirety. As our exploratory "Spravedlnost pro Severinovy bible" [Justice for the Severin Bibles] (Knihy a dějiny 2012, pp. 70-86) initially outlines, materially and comparatistically conceived research may lead to conclusions which in many respets will not fit in with previous research. This is indicated by the following conclusions: 1) The publication frequency of "Utraquist" versions in this country reflected the limited capacity of biblists and the book printing sphere, whereas in the case Brethren versions it bears witness to a great appreciation for collective intellectual and craftsmanlike work. 2) Publication strategy was responding to the official Czech dual faith (the coexistence of Utraquism and Catholicism) and the existence of the non-conformist Unity of Brethren. Synoptic research indicates that most pre-1620 publishers and printers had to flexibly respect these specific denominational conditions in such a way that the bible as a book product reached the broadest possible reading public. 3) Bible editions almost invariably had no effect on the illustration scene even taking into account the 1570 illustration series. 4) The 1506 Venetian Bible and two Severin Bibles (1529 and 1537) had greater influence on the future develompent of book culture than the „Melantrichs", which as publication copies are only minor innovations, particularly based on the second Severin of 1537. 5) The typographical aspect of the Brethren editions is not original, but draws on Swiss influence. A strongly inspirational and vital role is played by the Kralice edition at the exegetic, translational and linguistic level, but not with regard to its typographic and graphic decorative contribution. In their time these levels did not influence Czech book culture and were only reflected and used for enlightenment purposes much later. 6) The quaestion whether incunabula and pre-1620 bible editions influenced book culture in this country cannot be answered with a clear negative, but it can be answered with a considerable degree of scepticism. In comparison with ordinary book production, however, their generally superior graphic standard clearly facilitated the habit of quiet daily reading to a considerable extent.

Czech abstract

Předložená stať si klade za cíl zhodnotit jazykově česká vydání bible uspořádaná během let 1488-1715. Tato souvislá řada není však zkoumána ani tak z hlediska teologického, překladatelského či jazykového jako spíše zorným úhlem knižní kultury. Průzkumem tiskového písma, dekoru, ilustrací a částečně též individuálních a nakladatelských vazeb se za pomoci komparace s cizinou pokusíme odpovědět na otázku, zda vydavatelské počiny tohoto typu přispívaly ke kultivaci čtenářské obce i knihtiskařského řemesla. Pomineme-li několik populárně naučných titulů z dřívějších desetiletí, tématem se v jeho úplnosti dosud nikdo nezabýval. Jak předznamenává naše sonda nazvaná Spravedlnost pro Severinovy bible (Knihy a dějiny 2012, s. 70-86), materiálově a komparatisticky koncipovaný průzkum může vést k závěrům, které dosavadnímu bádání nebudou v lecčem konvenovat. Ukazují k tomu následující závěry: 1) Tuzemská ediční frekvence takzvaných utrakvistických verzí odpovídala omezené tvůrčí kapacitě biblistů i možnostem knihtiskařské sféry a naopak u verzí bratrských svědčí o geniálním docenění kolektivní práce intelektuálního i řemeslného dosahu. 2) Vydavatelská strategie reagovala na oficiální české dvojvěří (koexistence utrakvismu a katolicismu) a na existenci nonkonformní Jednoty bratrské. Ze souhrnného průzkumu vyplynulo, že většina předbělohorských vydavatelů a tiskařů musela tyto specifické konfesijní podmínky flexibilně respektovat tak, aby bible jakožto knižní zboží zasáhla co nejširší čtenářské publikum. 3) Impulzy biblických edicí pro ilustrační sféru se téměř setrvale míjely účinkem, a to i s ohledem na obrazový cyklus z roku 1570. 4) Pro budoucí vývoj knižní kultury měla Bible benátská 1506 a dvě Severinovy bible 1529 a 1537 větší váhu než takzvané melantrišky, které jsou jen drobně inovovanými edičními kopiemi zejména druhého Severinova vydání 1537. 5) Typografická stránka bratrských edicí není původní, ale těží ze švýcarského vlivu. Životná a silně inspirační role kralických vydání spočívá v rovině exegetické, překladatelské a jazykové, nikoli však v přínosu písmařském a graficko dekoračním. Tyto roviny ve své době českou knižní kulturu neovlivnily a byly reflektovány a osvětově využity až mnohem později. 6) Na otázku, zda prvotiskové a předbělohorské edice biblí ovlivnily tuzemskou knižní kulturu, nelze odpovědět přímo negativně, ale spíše s notnou dávkou skepse. Ve srovnání s běžnou knižní produkcí však jejich povětšinou nadstandardní grafická úroveň k návyku tiché každodenní četby přispěla jistě významně.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bible, book culture, book decoration, book illustration, Jesuit order, Kralice/O., literary communication, New Testament, Nuremberg, Old Testament, Prague, print font, Utraquism, Vulgate, Benátky, Bible, Čtenář, Jednota bratrská, Jezuitský řád, Knižní dekor, Knižní ilustrace, Knižní kultura, Kralice/O., Literární komunikace, Norimberk, Nový zákon, Praha, Starý zákon, Tiskové písmo, Utrakvismus, Vulgáta
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 17 Dec 2013 14:53
Last modified: 02 Oct 2014 12:29
URI: http://hdl.handle.net/10760/20966

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557. Praha: KLP, Koniash Latin Press, 2013. 463 s. ISBN 978-80-86791-98-2. ISBN 80-86791-98-X.

VOLZ, Hans. Martin Luthers deutsche Bibel: Entstehung u. Geschichte d. Lutherbibel. Hamburg: Wittig, 1978. 260 s. ISBN 3-8048-4161-9. DNB Info: http://d-nb.info/790061155.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item