Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009

Kolasa, Władysław Marek . Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009., 2013 Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. [Book]

[img]
Preview
Text
kolasa-historiografia-fragmenty.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

English abstract

[Historiography of the Polish press (before 1918) : a scientometric analysis of the field in years 1945-2009]. The topic of this work is historiography of the Polish press, a highly specialized historical field, the distinctive feature of which is its particular area of study (the press and its con¬texts). The scope of this work includes the major areas in which the discipline operates: authors, institutions, methods, and publishing houses, the last component being the main focus. The central object of study are historical publications, seen both as a carrier of know¬ledge (usage perspective) and as a paradigm (methodological perspective). The main objec¬tive of this study is to systematize and evaluate the accumulated research into the history of the Polish press. An attempt is made at establishing, as precisely as possible, 1) research areas and the main problems, 2) level of the quantitative and qualitative processing 3) corpus of authors and 4) various contexts (such as institutional and political ones, among others), which influenced the research. The study is chiefly based on scientometric and bibliometric methods. Their appli¬cation required previous research into the methodology itself, to confirm and justify the sense of using scientometrics in the humanities. The work went in two directions: first, it was aimed at tools construction and evaluation of scientometric and bibliometric theories; secondly, the theories and tools were applied to the research subject (historiography). The main research tool was a special data base (Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP] – The Citation Index of the History of Polish Media) which records all scientific texts produced in years 1945–2009. The data base includes 24 627 documents connected in the matrix of 63 811 citations, of which 15 041 texts and 46 152 citations are related to the history of the press. The ICHMP data analysis served, in the first place, to prove that essen¬tially historiography is not different from other sciences. Further, a whole range of specific features of historical sciences was identified (e.g. the high ranking position of the book as the main form of results presentation, the dominating section of national languages, a large section of one-author works). A very important factor in representing the research advance¬ment was the special index of citation ≤ half-life. Apart from the scientometric methods, the tools used in this study were also the peer review and historical and press-specialist methods.

Polish abstract

Przedmiotem opracowania jest historiografia prasy polskiej, wąskospecjalistyczna dyscyplina historyczna, której wyróżnikiem jest specyficzny obszar badań (prasa i jej konteksty). W polu zainteresowania znalazły się wiec główne płaszczyzny, w jakich dyscyplina funkcjonuje: twórcy, instytucje, metody i wydawnictwa, jednak główny nacisk położono na ostatni komponent. Centralnym obiektem badań stały się publikacje historyczne, postrzegane zarówno, jako nośnik wiedzy (perspektywa użytkowa), jak i paradygmatu (perspektywa metodologiczna). Zasadniczym celem opracowania jest systematyzacja i ocena dorobku nad poznaniem dziejów prasy polskiej. Dążono do możliwie precyzyjnego wskazania: 1. pól badawczych, głównej problematyki, 2. poziomu jej opracowania (jakościowego i ilościowego), 3. korpusu twórców oraz 4. rozmaitych kontekstów (m.in. instytucjonalnych, politycznych), które wpływały na kształt badań. Badania oparto przede wszystkim na metodach naukometrycznych i bibliometrycznych. Ich zastosowanie wymagało poprzedzenia prac badaniami nad samą metodologią, aby potwierdzić zasadność stosowania naukometrii w humanistyce. Prace przebiegały dwukierunkowo: najpierw skoncentrowano się na budowie narzędzi oraz wersyfikacji teorii nauko- i bibliometrycznych, następnie zaś zastosowano je do badanego przedmiotu (historiografii). Głównym narzędziem badawczym była specjalna baza danych (Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP]), w której zarejestrowano komplet literatury naukowej za lata 1945–2009. Baza liczyła 24.627 dokumentów powiązanych siatką 63.811 cytowań, z czego 15.041 prac i 46.152 cytowań dotyczyło historii prasy. Analiza danych z ICHMP posłużyła w pierwszej kolejności do wykazania, że historiografia nie różni się zasadniczo od innych nauk. W dalszej kolejności ustalono szereg specyficznych właściwości nauk historycznych (np. wysoka pozycja książki, jako głównej formy prezentacji wyników, dominujący dział języków narodowych, duży dział prac jednoautorskich). Duże znaczenie dla obrazowania postępów badawczych miał specjalny wskaźnik (cytowania ≤ half-life). Prócz metod naukometrycznych w pracy wykorzystano m.in. analizę ekspercką (peer review) oraz metody historyczne i prasoznawcze.

Item type: Book
Keywords: historiography, history of the press, research, Poland, citation analysis, scientometrics, bibliometrics, historiografia, historia prasy, badania, Polska, analiza cytowań, naukometria, bibliometria
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 12 Aug 2014 07:17
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23637

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item