Mikuláš Konáč z Hodíškova: inspirace k úvahám o humanismu

Voit, Petr Mikuláš Konáč z Hodíškova: inspirace k úvahám o humanismu. Česká literatura (ISSN 0009-0468), 2015, vol. 63, n. 1, pp. 3-39. [Journal article (Paginated)]

[img] Text (Study)
Voit_Konac_humanismus.pdf - Published version

Download (231kB)

English abstract

This article carries on from articles recently published by Česká literatura endeavouring to present the main issues surrounding literature in Jagellon Bohemia. As Mikuláš Konáč of Hodíškov (who died in 1546, http://viaf.org/viaf/83779132/) was not just the author of the original works and translations, but first and foremost a printer, it would appear useful to explore his place in Czech culture through the prism of both activities together. The main feature of Konáč’s writing and printing work was not just his service to Czech society, but also to no small extent his ambition to excel, even at the expense of conflicts stu die 39 between slowly and passively adopted early humanistic literary and publishing trends and the as yet not fully developed early Renaissance typography. As a translator, Konáč broadly straddled the medieval and the early modern eras, as living primarily in a medieval manner, this is the way he was moulded by burgher society in the first third of the 16th century. As a tradesman with creative ambitions he sought models to arouse the attention of potential readers while helping to cultivate them, and it was perhaps a matter of indifference to him which cultural areas they came from or how far back into the past they went. With his readers in mind, he substantially bolstered the role of forewords, dedications and other book paratexts. He also extended the genre range of contemporary literature to a small extent. However, phenomena which have been described by previous generations of researchers both in the case of Konáč and of Jagellon era writing as humanistic are considered by us to be manifestations of domestic Irenicism. Konáč’s conception coincides with this European mainstream of thought in its emphasis on the general good and Christian morality, although it parts company with it in its intolerant view of the Unity of the Brethren and Lutheranism. We suggest the rather contentious term national humanism, a survival from a previous era, should be replaced by a new term, the proto-revival of burgher society.

Czech abstract

Tato stať navazuje na Českou literaturou nedávno publikované pokusy představit hlavní problémy písemnictví jagellonských Čech. Poněvadž Mikuláš Konáč z Hodíškova (zemř. 1546, http://viaf.org/viaf/83779132/) byl nejen autorem původních děl a překladů, ale především tiskařem, jeví se užitečné zkoumat jeho místo v české kultuře prizmatem obou aktivit společně. Hlavním rysem Konáčovy spisovatelské a řemeslné tvorby nebyla pouze služba české společnosti, nýbrž v nemalé míře také ambice vyniknout, a to i za cenu rozporů mezi pasivně a pomalu přijímanou raně humanistickou literární a vydavatelskou tendencí a mezi pořád ještě nenaplněnou raně renesanční typografií. Konáč v roli překladatele stál široce rozkročený mezi středověk a novověk, poněvadž takto ho determinovala měšťanská společnost první třetiny 16. století, žijící většinově ještě středověkým způsobem. Jako živnostník s tvůrčími ambicemi hledal takové vzory, které by vzbudily pozornost potenciálního čtenáře a zároveň napomohly jeho kultivaci, a bylo mu asi lhostejné, z jakých kulturních oblastí a z jak vzdálené minulosti pocházejí. S ohledem na čtenáře významně posílil funkci předmluv, dedikací a jiných knižních paratextů. Také nepatrně rozšířil žánrové spektrum soudobé literatury. Jevy, které byly minulými generacemi badatelů označeny jak u Konáče, tak i v písemnictví jagellonské éry za humanistické, však pokládáme za projevy domácího irénismu. Konáčovo pojetí se s tímto evropským myšlenkovým proudem shoduje v důrazu na obecné dobré a na křesťanskou morálku, avšak rozchází se s ním v netolerantním postoji k Jednotě bratrské nebo luterství. Ze starších dob přežívající, avšak poněkud konfliktní termín „národní humanismus“ navrhujeme nahradit nově zavedeným výrazem „proto-obrození“ měšťanské části společnosti.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bohemia, Catholicism, Dedications, Foreword, Hrubý of Jelení, Řehoř, Humanism, Irenicism, Konáč of Hodíškov, Mikuláš, Kopecký, Milan, Kornel of Všehrdy, Viktorin, Literary polemics, Master of the Burleigh bordure, Master of the New Testament, Master of the Skaryna Bible, Patristics, Prague, Readership, Severin of Kapí Hora, Pavel, Severin the Grocer, Skorina, Francisk, Translation, Unity of the Brethren, Prague Bible printer, Utraquism,Čechy, čtenářství, dedikace , Hrubý z Jelení, Řehoř, humanismus, irénismus, Jednota bratrská, katolictví, Konáč z Hodíškova, Mikuláš, Kopecký, Milan, Kornel ze Všehrd, Viktorin, Mistr Burleighovy bordury, Mistr Nového zákona, Mistr Skorinovy bible, patristika, polemika literární, Praha, předmluva, překladatelství, Severin kramář, Severin z Kapí Hory, Pavel, Skorina, Francisk, Tiskař Pražské bible, Utrakvismus
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 07 Apr 2015 14:36
Last modified: 07 Apr 2015 14:37
URI: http://hdl.handle.net/10760/24894

References

BARTLOVÁ, Milena. Renaissance and Reformation in Czech art history: Issues of period and interpretation. In: Umění. 2011, roč. 59, č. 1, s. 2-19.

BURCKHARDT, Jacob. Die Kultur der Renaissance in Italien. Stuttgart, 1988.

BUDZYK, Kazimierz. Z dziejów Renesansu w Polsce. Wrocław, 1953.

FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo. Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova. Praha: Toga, 2011. 96 s. Edice Polemos. ISBN 978-80-87258-64-4.

FERNÁNDEZ COUCEIRO, Eduardo. O národním humanismu, jeho domnělém zakladateli a takzvaném manifestu. In: Česká literatura. 2014, roč. 62, č. 2, s. 252-268. ISSN 0009-0468.

HOŠNA, Jiří. Husitství, reformace – humanismus. In: Acta comeniana et historica. 1990, sv. 20/41, s. 54-59.

KOPECKÝ, Milan. Humanismus, renesance a reformace v českých zemích. In: Studia comeniana et historica. 1990, sv. 20/41, s. 29-39.

KOPECKÝ, Milan. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. Praha, 1962.

KOPECKÝ, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory. Brno, 1979.

KRISTELLER, Paul Oskar. Středověké předpoklady renesančního humanismu. In: Osm filozofů italské renesance. Ed. Tomáš Nejeschleba. Praha, 2007.

KRISTELLER, Paul Oskar. The European diffusion of Italian humanism. In: Italica. 1962, roč. 39/1, s. 1-20.

MACEK, Josef. Hlavní problémy renesance v Čechách a na Moravě. In: Studia comeniana et historica. 1988, sv. 18, č. 35, s. 8-43.

MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha, 2001.

NEŠKUDLA, Bořek. Český překlad Erasmovy Rukověti křesťanského rytíře. In: Bibliotheca Strahoviensis. 2011, sv. 10, s. 91-104.

NEŠKUDLA, Bořek. Řehoř Hrubý z Jelení a takzvaný národní humanismus (k pětisetletému výročí úmrtí Řehoře Hrubého z Jelení). In: Česká literatura. 2014, 62, č. 5, s. 728-751.

PETRŮ, Eduard. Metodologická východiska zkoumání humanistické literatury v českých zemích. In: Slavistický sborník olomoucko lublinský. Acta Univesitatis Palackianae Olomucensis, fac. philosophica philologica. 1978, sv. 40, s. 37-46.

POTER, Roy, ed. The Renaissance in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

PRAŽÁK, Emil. Český humanismus a husitská tradice. In: Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. Warszawa/Praha, 1963, s. 50-59.

PRAŽÁK, Emil. Řehoř Hrubý z Jelení. Praha, 1964.

ŠMAHEL, František. Husitství – humanismus – renesance. In: Humanistická konference 1966. Red. Ladislav Varcl. Praha, 1966, s. 43-66.

VOIT, Petr. Česká knižní kultura doby Václava Hájka z Libočan: Na okraj jednoho badatelského vakua. In: Česká literatura. 2014, roč. 62, č. 2, s. 163-183. ISSN 0009-0468. Dostupné také z E-LIS: http://eprints.rclis.org/23284/.

WÖRSTER, Peter. Breslau und Olmütz als humanistische Zentren vor der Reformation. In: Humanismus und Renaissance in Ostmitteleurope vor der Reformation. Ed. Winfried Eberhard, Alfred A. Strnad. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1996, s. 215-227.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item