Türkçe metin tabanlı açık arşivlerde kullanılan dizinleme yönteminin değerlendirilmesi / Evaluation of indexing method used in Turkish text-based open archives

Çapkın, Çağdaş Türkçe metin tabanlı açık arşivlerde kullanılan dizinleme yönteminin değerlendirilmesi / Evaluation of indexing method used in Turkish text-based open archives., 2011 Master thesis thesis, Hacettepe University (Turkey). [Thesis]

[img] Text
Cagdas_CAPKIN_Yuksek_Lisans_tezi.pdf - Accepted version

Download (4MB)

English abstract

The purpose of this research is to evaluate performance of information retrieval systems designed for open archives, and standards/protocols enabling retrieving and organizing information in open archives. In this regard, an open archive was developed with 2215 text-based documents from "Turkish Librarianship" journal and three different information retrieval systems based on Boolean and Vector Space models were designed in order to evaluate information retrieval performances in the open archive developed. The designed information retrieval systems are: "metadata information retrieval system" (ÜBES) involving indexing with metadata created based only on human, "full-text information retrieval system" (TBES) involving (automatic) indexing based on only machine, and "mixed information retrieval system" (KBES) involving indexing based both on human and machine. Descriptive research method is used to describe the current situation and findings are evaluated based on literature. In order to evaluate performances of information retrieval systems, "precision and recall" and "normalized recall" measurements are made. The following results are found at the end of the research: It is determined that the precision performance of KBES information retrieval system designed for open archives creates statistically significant difference in comparison to ÜBES and TBES. In each information retrieval system, a strong negative correlation is identified between recall and precision, where precision decreases as recall increases. It is determined that the "normalized recall" performance of ÜBES and KBES create statistically significant difference in comparison to TBES. In "normalized recall" performance, no statistically significant difference is identified between ÜBES and KBES. ÜBES is the information retrieval system through which minimum number of relevant and nonrelevant documents; TBES, through which maximum number of nonrelevant and second most relevant documents, and KBES, through which maximum number of relevant and second most nonrelevant documents are retrieved. It is concluded that using OAI-PMH and OAI-ORE protocols together rather than using only OAI-PMH protocol fits the purpose of open archives.

Turkish abstract

Bu araştırmanın amacı; açık arşivler için tasarlanabilecek bilgi erişim sistemlerinin performanslarının ve açık arşivlerde bilginin organizasyonu ve erişimini sağlayan standartların/protokollerin değerlendirilmesidir. Bu amaçla, "Türk Kütüphaneciliği" dergisinde yer alan 2215 adet metin tabanlı doküman ile bir açık arşiv oluşturulmuş, oluşturulan açık arşivde bilgi erişim performanslarını değerlendirmek üzere Boole ve Vektör Uzayı modellerine dayalı üç farklı bilgi erişim sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan bilgi erişim sistemleri; sadece insana dayalı üretilmiş üstveri ile dizinlemenin yapıldığı "üstveri bilgi erişim sistemi" (ÜBES), sadece makineye dayalı (otomatik) dizinlemenin yapıldığı "tam-metin bilgi erişim sistemi" (TBES) ve hem insana hem de makineye dayalı dizinlemenin yapıldığı "karma bilgi erişim sistemi"dir (KBES). Araştırmada betimleme yöntemi kullanılarak var olan durum betimlenmiş ve elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak değerlendirmiştir. Araştırmada, bilgi erişim sistemlerinin performanslarını değerlendirmek amacıyla "anma-duyarlılık" ve "normalize sıralama" ölçümleri yapılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Açık arşivler için tasarlanan bilgi erişim sistemlerinden KBES'in sergilediği duyarlılık performansının ÜBES'e ve TBES'e göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yarattığı saptanmıştır. Ayrıca, her bir bilgi erişim sisteminde anma ve duyarlılık arasında güçlü bir negatif ilişki saptanmış, anma arttıkça duyarlılık düşmüştür. ÜBES'in ve KBES'in sergiledikleri normalize sıralama performansının TBES'e göre istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yarattığı saptanmıştır. Normalize sıralama performansında ÜBES ile KBES arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır. ÜBES, hem en az ilgili hem de en az ilgisiz dokümana erişilen; TBES, en fazla ilgisiz ve ikinci sırada en fazla ilgili dokümana erişilen; KBES ise, en fazla ilgili ve ikinci sırada ilgisiz dokümana erişilen bilgi erişim sistemi olmuştur. Açık arşivlerde OAI-PMH ile OAI-ORE protokollerinin birlikte kullanımının sadece OAI-PMH protokolü kullanımına göre açık arşivlerin amacına daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Açık erişim, açık arşivler, üstveri, bilgi erişim, otomatik dizinleme, Apache Lucene, Open access, open archives, metadata, information retrieval, automatic indexing, Apache Lucene
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
L. Information technology and library technology > LL. Automated language processing.
L. Information technology and library technology > LM. Automatic text retrieval.
L. Information technology and library technology > LS. Search engines.
Depositing user: Çağdaş ÇAPKIN
Date deposited: 10 Feb 2016 09:42
Last modified: 10 Feb 2016 09:42
URI: http://hdl.handle.net/10760/28804

References

About Nutch: Overview. (2010). 20 Ekim 2010 tarinide http://nutch.apache.org/about.html adresinden erişildi.

Afzali, M. (2009). Türkiye'de açık erişim, kurumsal arşivler ve akademik kütüphaneler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akın, A. A. ve Akın, M. D. (2010). Zemberek, an open source NLP framework for Turkic languages. 10 Ekim 2010 tarihinde http://zemberek.googlecode.com/files/zemberek_makale.pdf adresinden erişildi.

ANKOS. (2010a). Açık erişim sözlük. 9 Ekim 2010 tarihinde, http://acikerisim.ankos.gen.tr/sozluk.html adresinden erişildi.

ANKOS. (2010b). Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu. 9 Ekim 2010 tarihinde http://acikerisim.ankos.gen.tr/hakkimizda.html adresinden erişildi.

ARL. (2009). ARL statistics 2007-08. 5 Ekim 2010 tarihinde http://www.arl.org/bm~doc/arlstat08.pdf adresinden erişildi.

Arslan, A. ve Yilmazel, O. (2008). A comparison of relational databases and information retrieval libraries on Turkish text retrieval. Natural Language Processing and Knowledge Engineering, 2008 (NLP-KE '08) içinde (ss. 18). 10 Ekim 2010 tarihinde http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp? tp=&arnumber=4906748 adresinden erişildi.

Atılgan, D., ve Bulut, B. (2008). Açık erişim olgusu ve Ankara Üniversitesi. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği içinde (ss. 92-100). Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları. 10 Ekim 2010 tarihinde http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12203/1/Ankara_Universitesi_Bildiri_d%c3%bczeltilmis.pdf adresinden erişildi.

Atılgan, D. ve Yalçın, Y. (2009). Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 769-802. 5 Ekim 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2096/4146 adresinden erişildi.

Baeza-Yates, R. ve Ribeiro-Neto, B. A. N. (1999). Modern information retrieval. New York: ACM Press.

Baydur, G. (2010). Değişim ve bibliyografik denetim. Türk Kütüphaneciliği, 24(3), 526-532. 12 Kasım 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2225/4273 adresinden erişildi.

Bhattacharya, S. (2006). Metadata harvesting. 11 Ekim 2010 tarihinde http://ir.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/533/6%28cal %2006%29.pdf?sequence=1 adresinde erişildi.

BOAI (2002). Budapest Open Access Initiative. 9 Ekim 2010 tarihinde http://www.soros.org/openaccess/read.shtml adresinden erişildi.

Bollmann, P. (1983). The normalized recall and related measures. Proceedings of the 6th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (SIGIR '83) içinde (ss. 122-128). New York, NY, USA: ACM.

Brown, E. W., Callan, J. P., ve Croft, W. B. (1994). Fast Incremental Indexing for Full-Text Information Retrieval. Jorge B. Bocca, Matthias Jarke, Carlo Zaniolo (Yay. Haz.). Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB '94) içinde (ss. 192-202). San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc.

Bush, V. (1945). As we may think. 10 Ekim 2010 tarihinde http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-maythink/3881/ adresinden erişildi.

Byrne, D. J. (1998). MARC manual: understanding and using MARC records. Englewood, Colo: Libraries Unlimited.

Can, F., Kocberber, S., Balcik, E., Kaynak, C., Öcalan, H. Ç. ve Vursavas, O. M. (2008). Information retrieval on Turkish texts. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., 59(3), 407-421.

Cen, R., Lui, Y., Zhang, M., Ru, L. ve Ma, S. (2009). Automatic search engine performance evaluation with the wisdom of crowds. Information retrieval technology: 5th Asia Information Retrieval Symposium (AIRS 2009) içinde (ss. 351-362). Berlin: Springer.

Cohen D., Amitay E. ve Carmel D. (2007). Lucene and Juru at Trec 2007: 1Million Queries Track. 20 Ekim 2010 tarihinde http://trec.nist.gov/pubs/trec16/papers/ibm-haifa.mq.final.pdf adresinden erişildi.

Cooper, W. S. (1988). Getting beyond Boole. Information Processing and Management. 24(3), 243-48.

Creative Commons nedir? (2010). 10 Ekim 2010 tarihinde http://tr.creativecommons.org/cc-hakkinda/ adresinden erişildi.

Çelik, A. (1987). Enformasyon teknolojisi ve kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği, 1(3), 125-131. 10 Ekim 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1035/2069 adresinden erişildi.

Çilden, E. (2006). Stemming Turkish words using Snowball. 20 Ekim 2010 tarihinde http://snowball.tartarus.org/algorithms/turkish/ accompanying_paper.doc adresinden erişildi.

DC (2010). Dublin Core metadata element set, version 1.1. 12 Ekim 2010 tarihinde http://dublincore.org/documents/dces/#DCTERMS adresinden erişildi.

Dominich, S. (2001). Mathematical foundations of information retrieval. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Dominich, S. (2008). The modern algebra of information retrieval. Berlin: Springer.

Duran, G. (1997). Gövdebul : Türkçe gövdeleme algoritması. Yayımlanmamış Yüksek Mühendislik Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eroğlu, M. (2000). Gövdelemenin ve gömünün Türkçe bir bilgi erişim sistemi üzerindeki etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Mühendislik Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ertürk, K. L. (2008). Türkiye’de bilimsel iletişim: Bir açık erişim modeli önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ertürk, K. L., ve Küçük, M. E. (2010). Bilimsel bilginin görünürlüğü: Hacettepe Üniversitesi’nde açık erişim farkındalığı. Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 6393. 10 Aralık 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2182 adresinden erişildi.

Europeana: About us. (2010). 11 Ekim 2010 tarihinde http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html adresinden erişildi.

Gillies, D. F. (2010). Lecture 1: An introduction to Boolean algebra. 10 Ağustos 2010 tarihinde http://www.doc.ic.ac.uk/~dfg/hardware/HardwareLecture01.pdf adresinden erişildi.

Gonçalves, M. A., Fox, E. A., Krowne, A., Calado, P., Laender, A. H. F., Silva, A. S. ve diğerleri. (2004). The effectiveness of automatically structured queries in digital libraries. Proceedings of the 4th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries (JCDL '04) içinde (ss. 98-107). New York, NY, USA: ACM.

Gospodnetić, O., ve Hatcher, E. (2005). Lucene in action. Greenwich, CT: Manning Publications.

Göker, A. ve Davies, J. eds.(2008). Information retrieval: Searching in the 21st century. Chichester: Wiley.

Grossman, D. A. ve Frieder, O. (2004). Information retrieval: Algorithms and heuristics. Dordrecht: Springer.

Gürdal, O. ve Ertürk, K. L. (2002). Serüvende sayısal adımlar, "kısa bir öykü". Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 329-344. 24 Kasım 2010 tarihinde, http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1784/3567 adresinden erişildi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Rapor Yazım Yönergesi. (2004). 10 Ekim 2010 tarihinde http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/Tez_ve_Rapor_Yazim_ Yonergesi.pdf adresinden erişildi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri. (2006). 10 Ekim 2010 tarihinde http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/bilimsel_yayinlarda_ka ynak_gosterme_ilkeleri.pdf adresinden erişildi.

Hyde, R. (2005). Write great code: Thinking low-level, writing high-level. San Francisco, Calif: No Starch Press.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Ofset.

Karasözen, B. (1996). Bilimsel bilgiye erişimde yeni paradigmalar ve internetin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 10(3), 231-243. 5 Ekim 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1432/2864 adresinden erişildi.

Karasözen, B., Zan, B., ve Atılgan, D. (2010). Türkiye’de açık erişim ve bazı ülkelerle karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24(2), 235-257. 10 Aralık 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2200 adresinden erişildi.

Kayaoğlu, H. (2006). Açık erişim kavramı ve gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için anlamı. Türk Kütüphaneciliği, 20(1), 29-60. 9 Ekim 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1995/3969 adresinden erişildi.

Khan, M. A. (1997). Cataloguing in library science. New Delhi: Sarup & Sons.

Koch, T. W. (1913). The library assistants manual. Michigan: Y.Y.

Kowalski, G. ve Maybury, T. (1998). Information retrieval systems: Theory and implementation. Boston, Mass: Kluwer Academic.

Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK.

Küçük, M. E. ve , Al, U. (2003) Üst veri standartları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(1), 167-185.

Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de Bilimsel Elektronik Dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22(3), 308-319. 4 Ekim 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2064/4091 adresinden erişildi.

Lancaster, F. W. (1995). The evolution of electronic publishing. Library Trends, 43(4), 518-27.

Lucid Imagination. (2010). Library/Catalog case study: Europeana - bringing European culture online. 20 Ekim 2010 tarihinde http://www.lucidimagination.com/Community/Marketplace/Business-UseCase-Studies/Europeana adresinden erişildi.

Luhn, H. P. (1957). A statistical approach to mechanised encoding and searching of library information. IBM Journal of Research and Development, 1, 309-317.

Manning, C.D., Raghavan, P. ve Schütze, H. (2008). Evaluation of ranked retrieval results. 20 aralık 2010 tarihinde http://nlp.stanford.edu/IRbook/html/htmledition/evaluation-of-ranked-retrieval-results-1.html adresinden erişildi.

Marcus, R. (1991). Computer and human understanding in intelligent retrieval assistance. Proceedings of the 54th American Society for Information Science meeting içinde (ss. 49-59), Washington: Medford.

McCansless, M., Gospodnetić, O. ve Hatcher, E. (2010). Manning: Lucene in action. Greenwich, CT: Manning Publications.

Meadow, C. T., Boyce, B. R. ve Kraft, D. H. (2007). Text information retrieval systems. Amsterdam: Academic.

NISO (2004). Understanding Metadata. 11 Ekim tarihinde http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf adresinden erişildi.

OAI (2008). ORE User Guide – Primer. 20 Ekim 2010 tarihinde http://www.openarchives.org/ore/1.0/primer adresinden erişildi.

OAIS (2002). Reference model for an open archival information system. 10 Ekim 2010 tarihinde http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf adresinden erişildi.

Özer, O. (1998). Soyut Matematik. 10 Aralık 2009 tarihinde http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2287/unite02.pdf adresinden erişildi.

Parks, R. (2002). The faustian grip of academic publishing. Journal of Economic Methodology, 9(3), 317-335.

Polat, C. (2006). Bilimsel Bilgiye Açık Erişim ve Kurumsal Açık Erişim Arşivleri. A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (37), 53-80.

Rainardi, V. (2008). Building a data warehouse: With examples in SQL Server. Berkeley, CA: Apress.

Rob, P. ve Coronel, C. (2009). Database systems: Design, implementation, and management. Boston, Mass: Course Technology.

Robertson, S. E., Walker, S., Jones, S., Hancock-Beaulieu, M. M. ve Gatford, M. (1995). Okapi at TREC–3. D. K. Harman (Yay. Haz.). Proceedings of the Third Text REtrieval Conference (TREC–3) içinde (ss. 109-126). Gaithersburg, MD: NIST.

Salton, G. (1984). The use of extended Boolean logic in information retrieval. Proceedings of the 1984 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '84) içinde (ss. 277-285). New York, NY, USA: ACM.

Salton, G. (1986). Another look at automatic text-retrieval systems. Commun. ACM. 29(7), 648-656.

Salton, G. ve Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. Inf. Process. Manage., 24(5), 513-523.

Salton, G., Fox, E. A. ve Wu, H. (1982). Extended Boolean information retrieval. 1 Kasım 2010 tarinide http://ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/6351 adresinden erişildi.

Salton, G., Fox, E. A. ve Wu, H. (1983). Extended boolean information retrieval. Commun. ACM, 26(11), 1022-1036.

Salton, G., Wong, A. ve Yang, C. S. (1975). A Vector Space Model for information retrieval. Journal of the American Society for Information Science, 18(11): 613-620.

Saracevic, T. (1995). Evaluation of evaluation in information retrieval. Edward A. Fox, Peter Ingwersen, Raya Fidel (Yay. Haz.). Proceedings of the 18th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (SIGIR '95) içinde (ss. 138-146). New York, NY, USA: ACM.

Sezer, E. (1999). Smart Bilgi Erişim Sistem'nin Türkçe yerelleştirilmesi ve otomatik gömü üretimi. Yayımlanmamış Yüksek Mühendislik Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Shannon, C. E. (1959). Prediction and entropy of printed English. Bell Sys. Tech. J. Ocak, 50-64. 12 Kasım 2010 tarihinde http://hum.uchicago.edu/~jagoldsm/CompLing/shannon-1951.pdf adresinden erişildi.

Shields, G. (2005). What are the main differences between human indexing and automatic indexing?. 12 Ekim 2010 tarihinde http://www.shieldsnetwork.com/LI842_Shields_Automatic_Indexing.pdf adresinden erişildi.

Singhal , A., Buckley, C. ve Mitra, M. (1996). Pivoted document length normalization. Proceedings of the 19th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (SIGIR '96) içinde (ss. 21-29). New York, NY, USA: ACM.

Singhal, A., Salton, G., Mitra, M. ve Buckley, C. (1995). Document Length Normalization. 20 Ekim 2010 tarihinde http://ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/7186 adresinden erişildi.

Smiley, D. ve Pugh, E. (2009). Solr 1.4 enterprise search server. Birmingham: Packt Publ.

Solrmarc: Indroduction. (2010). 20 Ekim 2010 tarihinde http://code.google.com/p/solrmarc/wiki/SolrMarc adresinden erişildi.

Soydal, İ. (2000). Web arama motorlarında performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Spärck-Jones, K. (1972). A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. Journal of Documentation, 28(1), 11-21.

Spoerri, A. (1995). INFOCRYSTAL: A visual tool for information retrieval. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Massachusetts Institute of Technology. 13.01.2010 tarihinde http://hdl.handle.net/1721.1/36946 adresinden erişildi.

Steele, C. (2005). The Library's perspective on scholarly publishing in the twenty-first century. 9 Ekim 2010 tarihinde http://dspaceprod1.anu.edu.au/handle/1885/42610 adresinden erişildi.

Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 11(4), 305-314. 4 Ekim 2010 tarihinde, http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1474/2948 adresinden erişildi.

Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. Kasım Karakütük (Yay. Haz.). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri içinde (ss. 23-32). Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.

Tonta, Y. (2007). Kütüphaneler sanal güzergahlara mı dönüşüyor? Ayşe Üstün ve Ümit Konya (Yay. Haz.). I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul içinde (ss. 353-366). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 10 Aralık 2010 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-istanbul-mayis-2006bildiri.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y. (2010a). Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Hamdi Akan (Yay. Haz.). Bilimsel yayınlar kitabı içinde (ss. 225-235). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi. 6 Ekim 2010 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-tipta-acik-erisim.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y. (2010b). Elektronik yayıncılık ve elektronik bilgi kaynakları. 5 Ekim 2010 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2002/ kut655/02-e-yayincilik-e-bilgi-kaynaklari.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti.

Tonta, Y., Küçük M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E., ve diğerleri. (2006). Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 5 Ekim 2010 tarihinde http://www.bby.hacettepe.edu.tr/02G064.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y., Ünal, Y. ve Al, U. (2007). The research impact of open access journal articles. Leslie Chan, Bob Martens (Yay. Haz.). ELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 içinde (ss. 321-330). 6 Ekim 2010 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-unal-al-elpub2007.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 19(4), 449-464. 4 Ekim 2010 tarihinde, http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1920/3835 adresinden erişildi.

Toplu Katalog – Hakkında. (2010). 20 Ekim 2010 tarihinde http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=8 adresinden erişildi.

Townsend, J. J., Riz, D. ve Schaffer, D. (2004). Building portals, intranets, and corporate web sites using Microsoft servers. Boston, Mass.: AddisonWesley.

Turtle, H. R. ve Croft, W. B. (1997). Uncertainty in information retrieval systems. A. Motro, P. Smets (Yay. Haz.). Uncertainty management in information systems: From needs to solutions içinde (ss. 189-224). Boston: Kluwer Academic.

Turtle, H. ve Croft, W. B. (1989). Inference networks for document retrieval. Jean-Luc Vidick (Yay. Haz.). Proceedings of the 13th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (SIGIR '90) içinde (ss. 1-24). New York, NY, USA: ACM.

Uçak, N. Ö. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1(1), 143-159.

Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok Yüzlü Bir Kavram. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 705-722. 30 Aralık 2010 tarihinde http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/2252/4293 adresinden erişildi.

Van de Sompel, H. ve Lagoze, C. (2000). The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative. D-Lib Magazine, 6(2). 10 Ekim 2010 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompeloai.html adresinden erişildi.

Van Rijsbergen, C. J. (1979). Information retrieaval: Introduction. 20 Ekim 2010 tarihinde http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Chapter.1/Ch.1.html adresinden erişildi.

w3schools (2010). Introduction to XML. 10 Ekim 2010 tarihinde, http://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp adresinden erişildi.

Wedgeworth, R. (1993). World encyclopedia of library and information services. Chicago: American Library Association.

Weibel, S., Godby, J., Miller, E. ve Daniel, R. (1995). OCLC/NCSA metadata workshop report. 11 Ekim 2010 tarihinde http://dublincore.org/workshops/dc1/report.shtml adresinden erişildi.

White, T. (2009). Hadoop: The definitive guide. CA: O'Reilly.

Yamaç, K. (2009). Bilgi toplumu ve üniversiteler. Ankara: Eflatun Yayınevi.

Yao, Y. Y. (1995). Measuring retrieval effectiveness based on user preference of documents. Journal of the American Society for Information Science, 46(2), 133-145.

Yao, Y. Y. (2004). Granular computing for the design of information support systems. W. Wu, H. Xiong, S. Shekhar (Yay. Haz.). Clustering and Information Retrieval içinde (ss. 299-329). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item