Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?: Bilgi Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme

Canata, Fatih Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?: Bilgi Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme., 2016 . In Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Bursa/Türkiye, 12-14 Mayıs 2016. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
13.pdf

Download (204kB) | Preview

English abstract

This study aims to discuss the need of municipal libraries that satisfy Turkish society’s information need at the local level in the concept of Information Society. There is no legal base to the municipal library services in Turkey. Municipals classify library services under the voluntary services which are based on municipal and metropolitan municipal laws. Since there is not a law, policy and coordination center, municipal libraries exhibit a dispersed view. This study conceptually contains Information Society, Information Society Policy, library law, public libraries and municipal libraries. In conclusion, municipal libraries offering services as public libraries, are essential as much as the other library types in spite of all its problems.

Turkish abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye toplumunun yerel düzeyde bilgi ihtiyacını karşılayan belediye kütüphanelerinin gerekliliğini bilgi toplumu bağlamında tartışmaktır. Türkiye’de belediyelerin kütüphane hizmetlerinin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Belediyeler, kütüphane hizmetlerini Belediye ve Büyük Şehir Belediyesi yasasına dayalı olarak yapılan gönüllü hizmetler içinde sınıflandırmaktadırlar. Kendine has bir yasa, politika ve koordinasyon merkezinin bulunmaması nedeniyle belediye kütüphaneleri dağınık bir görünüm sergilemektedir. Bu çalışma kavramsal olarak, Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Politikası, kütüphane yasası, halk kütüphaneleri ve belediye kütüphanelerini kapsamaktadır. Çalışmanın sonucunda, bir anlamda halk kütüphanesi hizmeti veren belediye kütüphanelerinin tüm sorunlarına rağmen diğer kütüphane türleri kadar gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Item type: Conference paper
Keywords: Bilgi Toplumu; Bilgi Toplumu Politikası; kütüphane yasası; halk kütüphaneleri; belediye kütüphaneleri
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Dr. Fatih Canata
Date deposited: 18 Jan 2017 20:47
Last modified: 18 Jan 2017 20:47
URI: http://hdl.handle.net/10760/30573

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

5393 Sayılı Belediye Yasası (2004). T. C. Resmi Gazete (25874, 13 Temmuz 2004). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5393&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5393

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası (2004). T. C. Resmi Gazete (25531, 23 Temmuz 2004). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5216&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5216

26442 Sayılı 26442 Sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik (2007). T. C. Resmi Gazete (26442, 22 Şubat 2007). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/02/20070222-4.htm

Açıkgöz, O. ve Yılmaz, B. (2013). Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin Özel İdarelere devri konusunda Özel İdare yöneticilerinin görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 136-153.

Akman, İ. (2009). Özel İdarelere devir: halk kütüphanelerinin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23(3)609-613.

ALA (2015). Number of libraries in the United States. Erişim adresi: http://www.ala.org/tools/libfactsheets/ alalibraryfactsheet01

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Yönetmelikler (2013). Erişim adresi: https://www.ankara.bel.tr/files/2713/6076/5911/yonetmelikler.pdf

Aslan, S. (1998). Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü. Türk Kütüphaneciliği, 12(4), 306-312.

Atılgan, D.(1998). Üçüncü bin yıla girerken kütüphanelerimiz. Türk Kütüphaneciliği, 12( 1), 47-53.

Bell, D. (1973). The corning of the Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Penguin Books.

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), T.C. Resmi Gazete (26242, 8 Temmuz 2006). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060728-7.htm

Bozkurt, A. (2014). Ağ Toplumu ve bilgi. Türk Kütüphaneciliği, 28(4), 510-525.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk Ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmelik (2016). Erişim adresi: http://www. bursa.bel.tr/yonetmelikler/sayfa/30/

Castells, M. (1996). The Information Age: economy, society and culture, Volume I: Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell.

Cecil Puplic Libraries (2014). What do Americans say about public libraries? Erişim adresi: http://www.cecil.ebranch.info/your-community/americans--public-libraries/

Cox, J. (2012). Public libraries. Erişim adresi: http://www.politics.co.uk/reference/ public-libraries

Çapar, B. (1981). Planlı kalkınma döneminde kütüphane hizmetlerine yasalar açısından genel bir bakış. TKDB, 30(1), 24-32.

Çınarlı, S. (2011). ABD’de yerel yönetimin ana hatları. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 265-280.

DPT (2004). e-dönüşüm Türkiye projesi kısa dönem eylem planı. Erişim adresi: http://akgul.bilkent.edu.tr/DPT-BTD/yayin/KDEP_Kitapcik_092004.pdf

DPT (2006). e-dönüşüm Türkiye projesi 2005 eylem planı. Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ wpcontent/uploads/2014/04/EylemPlaniSonucRaporu _2005.pdf

Drucker, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum (B. Çorakçı, Çev.). İstanbul: İnkılap Kitabevi

eEurope (2000). eEurope: An Information Society for All. Erişim adresi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l24221&from=EN

eEurope+ (2001). eEurope+ Action Plan: A Co-operative Effort to Implement the Information Society in Europe. Erişim adresi: http://www.Bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/02/010600_eAvrupa+EylemPla ni_EN.pdf

eEurope 2002 (2000). eEurope 2002: Impact and Priorities. Erişim adresi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from =EN a

e-Laws (2010). Public Libraries Act. Erişim adresi: https://www.ontario.ca/laws/stat ute/90p44

Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve ekonomik gelişme.4b, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Ersoy, O. (1966). Halk kütüphanelerimiz üzerine bir araştırma. Ankara: Güven Matbaası.

Farrell, M. (2012). A brief history of national support for libraries in the United States. Erişim adresi: http://www.ifla.org/past-wlic/2012/140-farrell-en.pdf

Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2007). Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticilerinin ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği, 21(4), 414-439.

Gülle, M. T. (2004). Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (World Summit On The Information Society). Türk Kütüphaneciliği, 18(2), 200-203.

Gülle, M. T. (2015). Türkiye Bilgi Toplumu olabilir mi? Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 57-62.

IFLA/UNESCO (1997). The Public Library Service: IFLA/UNESCO guidelines for development. Erişim adresi: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/publ97.pdf

IFLA (2003). Information for all The Key Role Of Libraries in The Information Society. Erişim adresi: http://www.ifla.org/files/assets/wsis/Documents/wsis-lugano.pdf

IFLA (2005). Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action. Erişim adresi: http://www.ifla.org/publications/alexandria-manifesto-on-libraries--the-information-society-in-action

ITU (2003). Declaration of Principles, Building the Information Society: a global challenge in the new Millenium. Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E. Erişim adresi: http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/ dop.html

ITU (2015). Measuring the Information Society Report. Erişim adresi: http://www.itu.int/ dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-E.pdf

Kalkınma Bakanlığı (2015). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı. Erişim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/EylemVeDigerPlanlar/Attachments/25/Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plani-08092015.pdf

Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 59-83

Karasar, N. (1994), Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim

Keseroğlu, H. (1989). Halk kütüphanesi politikası ve Türkiye Cumhuriyetinde durum. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Koren, M. (2006). Public libraries on new wings - experiences from the Netherlands. Erişim adresi: http://naple.mcu.es/sites/naple.mcu.es/files/marian_koren_0.pdf

Kurulgan, M. (2006). Bilgi Toplumunun kütüphaneler üzerine etkisi. A. Yıldızeli, H. K. Bahşişoğlu, B. Bulgun, ve F. Başar (Yay. Haz.). ÜNAK '05 Bildiriler: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması 22-24 Eylül içinde (ss. 162-180) İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.

KYGM ( 2015). Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinin 2015 yılı istatistik bilgileri. Erişim adresi: http://www.kygm.gov.tr/TR,134508/halk-kutuphaneleri-verileri.html

LTG (2016). Public libraries in the United Kingdom. Erişim adresi: http://librarytechnology.org/librari es/ukpublic/

Miller, K., Zickuhr, K., Rainie, L. ve Purcell, K. (2013). Parents, children, libraries, and reading. Pew Research Center. Erişim adresi: http://libraries. pewinternet.org/2013/05/01/parentschildren-libraries-and-reading/

Poloma, M. (1993). Çağdaş sosyoloji kuramları (H. Erbaş, Çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları. (Orijinali 1975’te yayımlanmıştır).

Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2004). Bilgi toplumu ve toplumun bilgilenmesinde kütüphanelerin rolü. S. Arslantekin ve F. Özdemirci (Yay. Haz.), Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu = Saga of Librarianship International Symposium: 21-24 Ekim içinde (ss. 330-338). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

Sefercioğlu, N. (1999), “Kütüphanelerimiz”, arayış: kütüphanecilik ve kütüphaneler üzerine görüşler ve düşünceler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

T.C. Başbakanlık (2002). e-Türkiye girişimi eylem planı. Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ Documents/1/Yayinlar/020800_E-TurkiyeEylemPlani.pdf

T.C. Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı Kütüphane Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği (2014). Erişim adresi: http://www.nilufer.bel.tr/dosyayoneticisi/mudurlukler/Kutuphane/ 2020.pdf

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüğü Hizmet Yönetmeliği (2000). Erişim adresi: http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/Kutuphanelerve Muzeler/Documents/ista nbul _yonetmelik.doc

Toffler, A. (1983). The third wave. New York: William Morrow & Co.

Tonta, Y. (1999). Bilgi Toplumu ve Bilgi Teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 13(4), 363-375.

Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna geçişte temel dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 19(4), 1-14.

Toplu, M. ve Gülle, M. T. (1992). Türkiye’de enformasyon politikasına ilişkin sorunlar. Yazar, V. (Yay. Haz.), “Kütüphanecilikte Bilgi-Belge İşbirliği, Milli Kütüphaneler Arası İletişim ve Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Aktarımında İlkelerin Tesbiti Sempozyumu” bildirileri: 22-25 Eylül içinde (ss. 15-48). Ankara: Kültür Bakanlığı.

TUENA (1999). Türkiye ulusal enformasyon altyapısı ana planı: sonuç raporu. Erişim adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf

Yılmaz, B. (1997). Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 11(2), 113-133.

Yılmaz, B. (1998). Bilgi Toplumu: eleştirel bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 147–158.

Yılmaz, B. (2005a). Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme. M. Emin Küçük (Yay. Haz.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer`e Armağan içinde (ss. 302-313). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Yılmaz, B. (2005b). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 56-77.

Yılmaz, B. (2010). Türkiye’nin Bilgi Toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11(2), 263-289.

Yılmaz, B. (2011). Ankara’daki halk kütüphanesi sistemi: Niceliksel bir analiz. Türk Kütüphaneciliği. 25(1), 35-54.

Yılmaz, B. ve Aydın, H. (2011). Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası, 12(1), 46-69.

Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1) 57-81

Zickuhr, K., Rainie L. ve Purcell, K. (2013). Library services in the Digital Age. Pew Research Center. Erişim adresi: http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/library-services/

Zickuhr, K., Rainie, L. ve Purcell, K. (2013). Younger Americans’ library habits and expectations. Pew Research Center. Erişim adresi: http://libraries.pewinternet .org/2013/06/25/youngeramericans-library-services/

Zickuhr, K., Rainie, L., Purcell, K. ve Duggan, M. (2013). How Americans value public libraries in their communities. Pew Research Center. Erişim adresi: http://libraries.pewinternet.org/2 013/12/11/librariesin-communities/

Webster, F. (1995). Theories of the Information Society. Second edition. London and NewYork: Routledge.

WEF (2015). Networked Readiness Index. Erişim adresi: http://www3.weforum.Org /docs/WEF_GITR2015.pdf

Worldometters (2016). World population. Erişim adresi: http://www.world ometers.info/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item