Nekaj pogledov na strokovni jezik v bibliotekarskih objavah: Korpusna analiza strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v reviji Knjižnica v letihod 1997 do 2016

Kanič, Ivan Nekaj pogledov na strokovni jezik v bibliotekarskih objavah: Korpusna analiza strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v reviji Knjižnica v letihod 1997 do 2016. Knjižnica, 2017, vol. 61, n. 3, pp. 9-58. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
6606-16531-1-SM.pdf - Published version

Download (2MB) | Preview

English abstract

Purpose: Slovenian library and information science is involved in most advanced international trends and development in the field, consequently rather dynamic changes are imposed on Slovenian LIS terminology. Knjižnica is the top-ranking Slovenian LIS journal so it proves to be the best source for terminology studies and tracking recent advances. Construction of a specialised text corpus which will include all professional and scientific articles, published in Knjižnica in the period between 1997 and 2016, will foster quantitative and semantic analyses and support studies related to the usage of individual terms and collocations, including comparative examination of the national reference corpus. Methodology/approach: In compliance with the preset criteria 553 journal articles were selected and downloaded from the portal where they are published by Knjižnica in public access, they were subject to technical pre-processing and uploaded to the webbased Sketch Engine corpus tool. A tagged corpus comprising 2.4 million words was compiled and segmented into two subcorpora following a temporal scheme of publication. Comparative analyses involved other corpora as well, mostly the national reference corpus FidaPLUS comprising 621 million words. Results: The study was focused on quantitative analyses regarding the frequency of words and semantic relations in concordances, collocations and word sketches in the frame of the special corpus and the reference corpus comparatively. The hypothesis has been confirmed proving that journal articles published in Knjižnica provide a rich selection of traditional as well as most recent LIS related terms, but occuring in rather different collocations than it is the case with the same words in the reference corpus of the general language. A short analysis dealt with author keywords and their frequency in five-year periods of publication to show the subject focus point shift. Research limitation: The study was restricted by the moderate size of the corpus and the number of texts thus limiting the diversity and possibilities to extract less known and low frequency terms. The construction of a larger corpus containing all articles published by Knjižnica would be a feasible practical solution. Practical implications: The recently constructed specialised corpus, practical results achieved and know-how resulting from the study are a solid start point and support for further terminology studies providing useful sources for the updating of the dictionaries, automatic term extraction routine being one of them.

Slovenian abstract

Namen in zasnova: Slovensko bibliotekarstvo je stroka, ki uspešno sledi najnaprednejšim razvojnim tokovom v svetu, to pa se dinamično odraža tudi v njeni terminologiji. Revija Knjižnica je osrednja slovenska znanstvena revija za področje bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva, zato je najprimernejši vir za proučevanje sodobnega strokovnega izrazja. Namen raziskave je vzpostavitev korpusa strokovnih in znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Knjižnica v obdobju 1997–2016, kvantitativna in pomenska analiza dobljenega gradiva ter ugotavljanje rabe nekaterih izbranih terminov tudi primerjalno z nacionalnim referenčnim korpusom. Metodologija/pristop: Po vnaprej določenih kriterijih je bilo izbranih 553 člankov, ki so prosto dostopni na portalu revije Knjižnica. Po tehnični pripravi in obdelavi besedil je bil s spletnim orodjem Sketch Engine vzpostavljen označeni korpus, ki obsega 2,4 milijona besed. Zaradi časovnih primerjav je razdeljen v dva podkorpusa, primerjalne analize pa so potekale tudi z drugimi korpusi, predvsem z nacionalnim referenčnim korpusom FidaPLUS, ki vsebuje 621 milijonov besed. Analiza/rezultati: Raziskava je obsegala kvantitativne analize pogostnosti besed ter pomenske analize konkordanc, kolokacij in besednih skic v korpusu člankov in tudi primerjalno z referenčnim korpusom. Potrjena je bila hipoteza, da vsebujejo članki v reviji Knjižnica bogat nabor tradicionalnih, pa tudi najnovejših terminov, katerih raba se v strokovnem jeziku po kolokacijah zelo razlikuje od rabe v splošnem jeziku. Kratka analiza je zajela tudi avtorske ključne besede z enostavno primerjavo po štirih petletnih kvartalih. Omejitve raziskave: Količina zajetih besedil omejuje pestrost nabora predvsem redkeje uporabljanih terminov, kar bi lahko brez velikih zadržkov rešila vzpostavitev mnogo večjega korpusa večine v reviji Knjižnica objavljenih člankov. Uporabnost raziskave: Specializirani korpus, rezultati prvih analiz in v raziskavi pridobljena znanja so dobro izhodišče za podporo nadaljnjemu terminološkemu delu in dopolnjevanju slovarjev, veliko obeta tudi avtomatska ekstrakcija enobesednih in večbesednih terminov.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: library science, LIS, terminology, corpus linguistics, text corpus, journal Library
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
C. Users, literacy and reading. > CZ. None of these, but in this section.
L. Information technology and library technology > LL. Automated language processing.
Depositing user: Mr Ivan Kanič
Date deposited: 26 Jul 2018 07:30
Last modified: 26 Jul 2018 07:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/32230

References

Akcijski načrt za jezikovno opremljenost. (2015). Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. Pridobljeno 20. 11. 2016 s spletne strani: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijska_nacrta/ANJO.pdf

Ambrožič, M. (2007). Knjižnica: od skromne publikacije do ugledne in pomembne revije. Knjižnica, 51(1), 11–17.

Aparac-Jelušić, T. (1999). Znanstveni i stručni članci u knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske: pokušaj usporedne analize stručnog i znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu. Knjižnica, 43(2–3), 179–196.

Arhar Holdt, Š. in Gorjanc, V. (2007). Korpus FidaPLUS. Jezik in slovstvo, 52(2), 95–110.

Česnik Ušaj, J. (2011). Revija Knjižnica – analiza vsebine in bibliometrijska analiza od leta 2005 do 2010. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu – predlog. (2016). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 22. 9. 2016 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0593&from=EN

Erjavec, T. (2010). Korpusno jezikoslovje: uvod [prosojnice]. Ljubljana: Jožef Stefan Institute. Pridobljeno 24. 1. 2017 s spletne strani: http://nl.ijs.si/et/teach/ung08-kj/ung08-kj-02.pdf

Erjavec, T. (2013). Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, 1(1), 24–49. Pridobljeno 24. 5. 2017 s spletne strani: http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_03.pdf

FidaPLUS: korpus slovenskega jezika. (2000). Pridobljeno 20. 2. 2017 s spletne strani: http://web.archive.org/web/20150720092556/http://www.fidaplus.net:80/Index_eng.htm

Gigafida. (B. l.). Kamnik: Amebis. Pridobljeno 12. 9. 2017 s spletne strani: http://www.gigafida.net/

Gorjanc, V. in Fišer, D. (2013). Korpusna analiza. Ljubljana: ZRC SAZU.

Gorjanc, V. in Logar, N. (2007). Od splošnih do specializiranih korpusov – načela gradnje glede na njihov namen. V I. Orel (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika (str. 637–650). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Pridobljeno 17. 8. 2016 s spletne strani: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/24-GorjancLogar.pdf

Grum, M. (1987). Bibliografsko kazalo Knjižnice: 1957–1986. Knjižnica, 31(4), VII–X, 1–166.

Kanič, I. (2011a, 30. september). Enkratnice [blog zapis]. Ljubljana: Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 10. 10. 2017 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.si/search?q=enkratnice

Kanič, I. (2011b). Korpus bibliotekarstva [blog zapis]. Ljubljana: Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 5. 3. 2017 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.si/p/korpus.html

Kanič, I. (2011c). Slovenski besedilni korpus bibliotekarstva – najsodobnejša slovaropisna podpora bibliotekarski terminologiji. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje: zbornik referatov (str. 297–312). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Kanič, I. (2016, 25. april). Feminizacija in poimenovanja poklicev v knjižnici [blog zapis]. Ljubljana: Bibliotekarska terminologija. Pridobljeno 17. 1. 2017 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.si/2016/04/feminizacija-in-poimenovanja-poklicev-v.html

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar [Monografija]. Knjižnica, 53(3–4). Pridobljeno 10. 3. 2017 s spletne strani: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0934/BTS-2009.pdf

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2011). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. Pridobljeno 10. 3. 2017 s spletne strani: http://www.termania.net/slovarji/85/bibliotekarski-terminoloski-slovar

Kavčič-Čolić, A. in Vodopivec, I. (2015). Odsev razvoja bibliotekarske in informacijske znanosti na objave revije Knjižnica v obdobju 2012–2015. Knjižnica, 59(4) 117–138.

Kilgarriff, A., Rychly, P., Smrz, P. in Tugwell, D. (2004). The Sketch Engine. Berlin: ResearchGate. Pridobljeno 5. 3. 2017 s spletne strani: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Kilgarriff/publication/260387608_ITRI-04-08_the_sketch_engine/links/54e0d1210cf24d184b0de48f.pdf

Krek, S. in Kilgarriff, A. (2006). Slovene word sketches. V T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.), Jezikovne tehnologije: zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 (str. 62–67). Ljubljana: Institut »Jožef Stefan«. Pridobljeno 24. 1. 2017 s spletne strani: https://www.kilgarriff.co.uk/Publications/2006-KrekKilg-Ljub-SloveneWS.pdf

Likar, T. (1997). Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji knjižnica za obdobje 1990–1996. Knjižnica, 41(1), 107–119.

Ločniškar-Fidler, M. in Vovk, D. (2007). Bibliografsko kazalo revije Knjižnica XXXI–L (1987–2006). Knjižnica, 51(2), 7–110.

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š. in Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. Pridobljeno 12. 8. 2016 s spletne strani: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-logar-et-al--- korpusi.pdf?sfvrsn=2

Nova beseda. (2008). Ljubljana: ZRC SAZU. Pridobljeno 20. 2. 2017 s spletne strani: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html

Popovič, M., Ambrožič, M. in Južnič, P. (1984). Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju. (Ob kvantitativni analizi člankov in referenc v reviji Knjižnica za obdobje 1974–1983). Knjižnica, 28(3–4), 167–198.

SKP – Standardna klasifikacija poklicev. (2000). Uradni list RS, št. 16/2000.

Snoj, M. (2014). Predgovor k drugi izdaji. V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Elektronska objava. Ljubljana: ZRC SAZU. Pridobljeno 7. 12. 2016 s spletne strani: http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Predgovori.pdf

Splošna načela ob predložitvi prispevka. (B. l.). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 22. 9. 2016 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=knjiznica/avtorji

Šribar, R. (2010). Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Ljubljana : Komisija za ženske v znanosti. Pridobljeno 20. 4. 2016 s spletne strani: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/Zenske_v_znanosti/interne_jezikovne_smernice_za_komisijo_final.pdf

Teubert, W. (2005). My version of corpus linguistics. International journal of corpus linguistics, 10(1), 1–13.

Todorovski, I. (2008, 30. december). Slovenskih 500 tisoč. Finance.si. Pridobljeno 13. 5. 2012 s spletne strani: https://www.finance.si/233836/Slovenskih_500_tiso?cctest&

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Vratarič, S. (2006). Bibliometrijska analiza revije Knjižnica od leta 2000 do 2004. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item