Συστήματα σήμανσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλιοπούλου, Εφηλιάνα and Αγοργιαννιτης, Σπύρος and Τσάκωνας, Γιάννης Συστήματα σήμανσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών., 2004 . In 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα (GR), 13-15 Οκτωβρίου 2004. [Conference poster]

[img] Microsoft PowerPoint
LIS_Signage.ppt

Download (208kB)
[img]
Preview
PDF
Poster_Signage.pdf

Download (479kB) | Preview

English abstract

Signage systems are used in areas, where a great number of people is moving, like roads, stations, areas of specific use (e.g. the signage system during Olympic Games), public buildings and various transportation means (e.g. ships, trains, airplanes). All these require the application of a rational signage system, which must be consistent, informatory concise and aesthetically pleasant. Academic libraries are places that host a great number of users, with particular tasks and conditions of realization (e.g. available time). For this reason the interior signage of these spaces is of critical importance, not only because they contribute in the formation of a reliable image of the library organization, but because they must support the effective movement of the users. Library and Information Service, parallel to the upgrading of its services, organized and implemented the transfer to new building facilities, which guarantees improved storage of the information material, evolvement of actions multiplicity and friendlier reception and serving of the user community. The new building, which is extending to four levels of total area 8.000 m2, created the need for the rational confrontation of the direction and orientation problems of the users, as well as the minimization of the reference requests, regarding these issues. The signage system had to be harmonized with the architectural conditions and the predefined distribution of areas and functions’ flow. In the present poster we exhibit the work of LIS personnel and the freelance partners for the development of an effective interior signage system. The aims of the workteam were set as follow: 1. To confront with success the issues of user navigation and orientation. 2. To develop, via a signage system, the conditions for users’ familiarization with the spaces and the distribution of functions per level, in order to minimize reference requests. 3. To develop a conjectural interference through a “hi-tech” reaction to the modernistic architectural design of the building. In this present poster a generalized framework of consideration about the signage of interior spaces, which guided consistently the workflow, is also developed and exhibited.

Greek abstract

Τα συστήματα σήμανσης χρησιμοποιούνται σε χώρους που δέχονται μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως είναι οδοί, σταθμοί, χώροι ειδικής χρήσης (π.χ. σήμανση των χώρων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων), κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, και διάφορα μέσα μεταφοράς, (π.χ. πλοία, τρένα, αεροπλάνα). Όλα τα παραπάνω απαιτούν την εφαρμογή ενός εκλογικευμένου συστήματος σήμανσης, το οποίο θα πρέπει να είναι ενοποιημένο, πληροφοριακά περιεκτικό και αισθητικά ευχάριστο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι χώροι που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσώπων, με συγκεκριμένου τύπου εργασίες και συνθήκες εκτέλεσής τους (π.χ. διαθέσιμος χρόνος). Για τον λόγο αυτό η εσωτερική σήμανση των χώρων τους είναι κριτικής σημασίας, όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην δημιουργία μιας αξιόπιστης εικόνας του οργανισμού της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως γιατί υποστηρίζει την αποτελεσματική κίνηση των χρηστών της. Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, προγραμμάτισε και υλοποίησε την μεταφορά της σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη στέγαση του υλικού, ανάπτυξη της πολυμορφίας των δράσεων και φιλικότερη υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού. Το νέο της κτίριο, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους ωφέλιμου εμβαδού 8.000 m2, δημιούργησε την ανάγκη για ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων κατεύθυνσης και προσανατολισμού των χρηστών της, καθώς επίσης και για ελαχιστοποίηση των σχετικών πληροφοριακών ερωτημάτων τους. Η σήμανση έπρεπε να εναρμονιστεί με τις αρχιτεκτονικές συνθήκες και την προϋπάρχουσα κατανομή χώρων και ροή εργασιών. Στην παρούσα αναρτημένη εργασία γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας του προσωπικού της ΒΥΠ και των εξωτερικών συνεργατών της για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής σήμανσης. Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν οι ακόλουθοι: 1. Να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα προβλήματα κατεύθυνσης και προσανατολισμού των χρηστών. 2. Να δημιουργήσει, μέσω ενός συστήματος σήμανσης, τις προϋποθέσεις εξοικείωσης των χρηστών με τον χώρο και την κατανομή των εργασιών και των υπηρεσιών ανά επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αιτήματα προσανατολισμού. 3. Να δημιουργήσει μια εικαστική παρέμβαση μέσα από μια “hi-tech” αντίδραση ως προς τον μοντερνιστικό σχεδιασμό του κτιρίου. Στην παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα γενικότερο πλαίσιο θεώρησης των θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την σήμανση των εσωτερικών χώρων των βιβλιοθηκών, το οποίο και καθοδήγησε την πορεία υλοποίησης του έργου.

Item type: Conference poster
Keywords: Συστήματα σήμανσης, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εσωτερικοί χώροι, γραφιστική, Signage systems, academic libraries, interior spaces, graphic design.
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FB. Marketing.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 08 Feb 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7167

References

- Association of Research Libraries (1995) “Effective library signage (SPEC Kit 208)”. Πρόσβαση στις 03 Αυγούστου 2004 από http://www.arl.org/spec/208fly.html.

- Ho, J. & Crowley, G.W. (2003) “User perceptions of the reliability of library services at Texas A&M University: a focus group study”. The journal of academic librarianship, vol. 29, no. 2, 2003, pp. 82-87.

- UoF, Library Sign Committee (1996) “Sign system report”. Πρόσβαση στις 03 Αυγούστου 2004 από http://web.uflib.ufl.edu/preserve/disaster/signs/signage.html.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item