Systémy muzejních digitálních informací na WWW

Šedo, Ilja Systémy muzejních digitálních informací na WWW., 2004 Diploma Thesis thesis, Charles University, Prague. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
Sedo.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The topic of the thesis is the characterization of the state and development of museum digital information on websites. The thesis analyses the present state of the museum web presentations in the Czech Republic in 2000–2004. It finds out the incommensurate position of museum libraries and suggests the use of their information potential in the scope of museum institutions. The paper gives a solving suggestion that can help the museums in reorganizing information flows and in creating a basis for better offering of the information services. -- In the second part it presents selective projects in the sphere of foreign museum digital information flows. The possibilities and trends of further development are indicated by the exemple of the cooperation between the museum community and the digital libraries represented by the OAI and attempts for new information systems based on ontological foundations, their cooperation and the development indicated. In conclusion the necessary conditions for the improvement of the present state of Czech museum information services and for the successful development of proving digital informations using ICT are being listed.

Czech abstract

Tématem práce je charakteristika stavu a vývoje muzejní digitálních informací na WWW. Práce analyzuje současný stav muzejních webových prezentací v České republice v letech 2000-2004. Zjišťuje neodpovídající postavení muzejních knihoven a navrhuje využití jejich informačního potenciálu v rámci muzejních institucí. Práce dále předkládá návrh na řešení, které může muzeím pomoci při reorganizaci informačních toků a vytvoření základny pro kvalitnější poskytování informačních služeb. -- V druhé části předkládá výběrové projekty z oblasti zahraničních muzejních digitálních informačních zdrojů. Možnosti a trendy dalšího vývoje pak naznačuje příklad spolupráce muzejní komunity s prostředím digitálních knihoven, reprezentovaným OAI a pokusy o nové informační systémy, postavené na ontologických základech, jejich kooperace a naznačený vývoj. V závěru jsou vyjmenovány nezbytné předpoklady pro zlepšení současného stavu českých muzejních informačních služeb a pro úspěšný rozvoj poskytování digitálních informací za pomoci ICT.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: museums, museum development, museum libraries, internet, web, digital information, web presentation, digital libraries, information administration, semantic web, ontological systems, muzea, vývoj muzeí, muzejní knihovny, Internet, WWW, digitální informace, webové prezentace, digitální knihovny, správa informací, sémantický web, ontologické systémy
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
D. Libraries as physical collections. > DM. Museums.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
J. Technical services in libraries, archives, museum.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
Depositing user: Ilja Šedo
Date deposited: 29 Jan 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:06
URI: http://hdl.handle.net/10760/8884

References

Adresář knihoven muzeí a galerií. 1986. [Jaromír Macek et al. Praha : Národní muzeum-Ústřední muzeologický kabinet, 1986.] 132 s.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro rok 2002. 2001. [Red. Dagmar Fialová, Marta Mentzelová, Petra Medříková]. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2001. 204 s. ISSN 1212-9348.

BARTOŠEK, Miroslav. 2001. Digitální knihovny. In DATAKON 2001 : Proceedings of teh Annual Databáze Konference. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001, s. 99-138. ISBN 80-227-1597-2.

BARTOŠEK, Miroslav. 2001. Digitální knihovny. In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informačního a knihovnického vzdělávání [CD-ROM]. Ed. R. Papík, M. Souček, A. Stöcklová. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2001.

BARTOŠEK, Miroslav. 2003. Aktuální oblasti výzkumu digitálních knihoven. In INFOS 2003 : 32. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2003, s. 84-90. ISBN 80-85165-86-4.

BEARMAN, David; TRANT, Jennifer. 1999. Interactivity comes of age : museums and the World Wide Web. Museum International. 1999, No. 204, s. 20-24. ISSN 1350-0775.

BEARMAN, David; TRANT, Jennifer. 2001. The Web as Fact of Museum Life. In Museums and the Web 2001: Selected Papers from an international conference. Edited by David Bearman and Jennifer Trant. Pittsburg : Archives & Museum Informatics, 2001. 230 s. + CD ROM. ISBN 1-885626-23-1. Dostupné také z WWW: <http://www.archimuse.com/publishing/mw_2001_intro.html>.

BRATKOVÁ, Eva. 1999a. Bibliografické odkazy a citace tradičních i elektronických dokumentů podle mezinárodní normy ISO 690 : příručka pro autory odborných publikací. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1999. 28 s.

BRATKOVÁ, Eva. 1999b. Metadata jako nový nástroj pro komunikaci webovských informačních zdrojů. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 4, s. 178-195. Dostupné také z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr9904/9904178.html>.

BRATKOVÁ, Eva. 2001. Informační entity, jejich znaky a vztahy : podle modelu FRBR. In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informačního a knihovnického vzdělávání [CD-ROM]. Ed. R. Papík, M. Souček, A. Stöcklová. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2001.

COLE, Timothy W. [et al.]. 2002. Now That We´ve Found The „Hidden Web“, What Can We Do With It? In Museums and the Web 2002: Selected Papers from an international conference. Edited by David Bearman and Jennifer Trant. Pittsburg : Archives & Museum Informatics, 2002. 254 s. + CD-ROM. ISBN 1-85626-25-8. Dostupné také z WWW: <http://www.archimuse.com/mw2002/papers/cole/cole.html>.

CROFTS, Nick; DOERR, Martin; GILL, Tony. 2003. The CIDOC Conceptual Reference Model A Standard for Communicating Cultural Contents. Cultivate Interaktive [online]. 2003, iss. 9 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.cultivate-int.org/issue9/chios >.

Česká republika. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka zákonů. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 1999. Částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf>.

Česká republika. Zákon č. 122 ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2000. Částka 36, s. 1686-1691. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb036-00.pdf>.

Česká republika. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů. Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2001. Částka 98, s. 5683-5688. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb098-01.pdf>.

Definition of the CIDOC object-oriented Conceptual Reference Model [online]. Version 3.2, July 2001, ISO/TC46/SC4/WG9/3. [Ed.] Nick Crofts, Ifigenia Dionissiadou, Martin Doerr, Matthew Stiff [cit. 2004-01-23]. Dostupné z WWW: <http://cidoc.ics.forth.gr/docs/cidoc_crm_version_3.2.rtf>.

DEMPSEY, Lorcan. 2000. Scientific, Industrial and Cultural Heritage : a shared approach : A research framework for digital libraries, museums and archives. Ariadne [online]. 1999, issue 22 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.ariadne.ac.uk/issue22/dempsey/intro.html#Heading17>. ISSN 1361-3200.

DOERR, Martin. 2001. Converting object documentation into a CRM-compatible XML form using Data Junction 7.5 [online]. May 2001. [cit. 2004-01-21]. Dostupné z <http://cidoc.ics.forth.gr/docs/data_index_mapping.doc>.

DOERR, Martin; HUNTER, Jan; LAGOZE, Carl. 2003. Towards a Core Ontology for Information Integration. Journal of Digital Information [online]. 2003, vol. 4, iss. 1 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://jodi.esc.soton.ac.uk/Articles/v04/i01/Doerr/doerr-final.pdf>

DROBÍKOVÁ, Barbora. 2002. Vývoj, směřování a trendy katalogizace za poslední čtyři roky: od FRBR až po revizi AACR2R v roce 2002. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 3, s. 153-167. Dostupné také z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0203/0203153.html>, <http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0203/0203153.pdf>.

FASSATI, Tomáš. 1997. Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek : obecné schéma muzejní dokumentace, struktura a terminologie informací a výtvarném umění s přihlédnutím k ICOM/CIDOC a systému DEMUS. Praha : Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1997. 131 s. Muzejní obzory, 3-4/1997.

FIALOVÁ, Dagmar. 1999. Vyhodnocení výzkumu Analýza sbírkových fondů v muzeích ČR 1994 - 1996. Praha : Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1999. 102 s. Muzejní obzory, 2/1999.

FIALOVÁ, Dagmar; VACEK, Karel. 2000. Analýza www stránek českých muzeí a galerií. In Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce : sborník z konference pořádané Národní galerií v Praze a CMS/LORD Culture Consulting ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Ladislav Kesner (ed.). Praha : Národní galerie v Praze, CMS/LORD Culture Consulting, 2000, s. 45-53. ISBN 80-7035-222-1.

FRIČ, Antonín. 1865. Návrh k zřízení přírodnického Musea. Časopis Musea království českého. 1865, roč. 49, sv. 4, s. 317-330.

Functional Requirements for Bibliographical Records : Final Report. 1998. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Rekord. München : Saur, 1998. 136 s. ISBN 3-598-11382-X. UBMCIM publications, N.S., Vol. 19. Dostupné také z WWW: <http://www.ifla.org./VII/s13/frbr/frbr.htm>.

Funkční požadavky na bibliografické záznamy : závěrečná zpráva. 2002. Národní knihovna ČR. Přeložila Ludmila Celbová. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. iv, 117 s. ISBN 80-7050-400-5.

HARMS, Ilse; SHWEIBENZ, Werner. 2001. Evaluating the Usability of a Museum Web Site. In Museums and the Web 2001: Selected Papers from an international conference. Edited by David Bearman and Jennifer Trant. Pittsburg : Archives & Museum Informatics, 2001. 230 s. + CD ROM. ISBN 1-885626-23-1. Dostupné také z WWW: <http://www.archimuse.com/mw2001/papers/schweibenz/schweibenz.html>.

HOUFEK, Václav [et al.]. 1996. 120 let muzea Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 1996. 191 s. ISBN 80-902241-0-5.

CHYTIL, Karel. 1897. O dosavadním a příštím působení Umělecko-průmyslového musea Obchodní a živnostenské komory v Praze : přednáška konaná dne 7. února 1897 v Umělecko-průmyslovém museu v Rudolfinu. V Praze : J. Otto, 1897. 26 s.

ICOM-L@HOME.EASE.LSOFT.COM : International Council of Museum Discussion List [online]. Bethesda (MA) : L-Soft international, 1996- [cit. 2004-01-21]. Přístupný z Internetu: <LISTSERV@HOME.EASE.LSOFT.COM>. Dostupný také z WWW: <http://www.lsoft.com/SCRIPTS/WL.EXE?SL1=ICOM-L&H=HOME.EASE.LSOFT.COM>.

KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální době. Praha : Argo, Národní galerie, 2000. 259 s., obr. ISBN 80-7203-252-6 (Argo), ISBN 80-7035-155-1 (NG).

KNOLL, Adolf. 2002. Předpoklady možného technického řešení virtuálního zpřístupnění kulturního dědictví. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 2, s. 77-83.

LE BOEUF, Patrick. 2003. The book, the bug and the bangle : a paralel and a paradox [online]. Washington : International CRM Symposium „Sparing the knowledge“, 2003 March 26-27 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://ext4-www.ics.forth.gr/mail/crm-sig/att-0199/01-Mapping_FRBR-CRM_revised.doc>.

Národní muzeum v Praze. 1999. Průvodce : Knihovna Národního muzea. [Luboš Antonín et al]. 1. vyd. [Praha : Národní muzeum v Praze, 1999]. 94 s. ISBN 80-7036-058-5.

NEUSTUPNÝ, Jiří. 1968. Muzeum a věda. Praha : Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. 164 s. Muzejní práce, sv. 13.

PAPÍK, Richard [et al.]. 1998. Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Vyd. 1. Praha : EKOPRESS, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3.

PAVLOVSKÝ, Radomír; SKLENÁK, Vilém. 1998. Informace a Internet : (včetně úvodu do protokolů Internetu). Vyd. 1. Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, 1998. vii, 380 s. ISBN 80-7079-562-X.

PERKINS, John. 2001. A New Way of Making Cultural Information Resources Visible on the Web : Museums and the Open Archives Initiative. In Museums and the Web 2001: Selected Papers from an international conference. Edited by David Bearman and Jennifer Trant. Pittsburg : Archives & Museum Informatics, 2001. 230 s. + CD ROM. ISBN 1-885626-23-1. Dostupné také z WWW: <http://www.archimuse.com/mw2001/papers/perkins/perkins.html>.

PERKINS, John. 2002. Disclosing Digital Cultural Wealth : Museums and Open Archives Initiative. Cultivate Interactive [online]. 2002, iss. 6 [cit. 2004-01-21]. Dostupný z WWW: <http://www.cultivate-int.org/issue6/activate>.

POKORNÝ, Jaroslav. 2001. Digitální knihovny : principy a problémy. In Automatizace knihovnických procesů : 8. Ročník [online]. Liberec : Výpočetní a informační centrum ČVUT v Praze, 2001. [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky/03.pdf>.

REILLY, Bernard. 2000. Museum Collections Online. In Collections, Content, and the Web [online]. Washington : Council on Library and Information Resource, 2000 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: http://www.clir.org/pubs/reports/pub88/coll-museum.html>.

ANDER, Margaretta B. and PERKINS, John. (ed.). 1999. A Model for Museum Information Management [online]. Version 0.11 Draft for Commnet. CIMI, 1999 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.cimi.org/public_docs/IIM_model.htm>.

SKLENÁK, Vilém (a kol.). 2001. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C. H. Beck, 2001. xvii, 507 s. ISBN 80-7179-409-0.

SKLENÁK, Vilém. 2003a. Sémantický web. In INFORUM 2003 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2003 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Sklenak_Vilem.pdf>.

SKLENÁK, Vilém. 2003b. Vyhledávací nástroje v prostředí Internetu – co bude dál? In Automatizace knihovnických procesů - 9. : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech 15.-16. května 2003 v Liberci. Sest. B. Ramajzlová, D. Tkačíková. Praha : ČVUT - výpočetní a informační centrum, 2003, s. 22-30. Dostupné také z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/akp2003/sbornik/03_sklenak.pdf>.

SKLENÁŘ, Karel. 2001. Obraz vlasti : příběh Národního muzea. Vyd. 1. Praha : Paseka, 2001. 419 s. (Fénix; sv.1). ISBN 80-7185-399-2.

Statistická ročenka České republiky 2001. Praha : Scientia, 2001. 773 s. ISBN 80-7183-250-2. s. 589.

STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. 1972. Úvod do muzeologie. Vyd. 1. Brno : Universita J. E. Purkyně, Fakulta filosofická, 1972. 115 s.

STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. 2000. Úvod do muzeologie. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 169 s. ISBN 80-210-1272-2.

SVÁTEK, Vojtěch. 2002. Ontologie a WWW [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://nb.vse.cz/~svatek/onto-www.doc>.

SVOBODA, Karel. 1896. O museích průmyslových vůbec a úkolech chrudimského musea průmyslového zvlášť. V Chrudimi : Karel Svoboda, 1896. 14 s. Publikace průmyslového musea pro Východní Čechy v Chrudimi, č. 3.

ŠEDO, Ilja. 2001. Muzea & web [online]. Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2001 [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.zcm.cz/knihovna/>.

ŠEDO, Ilja. 2002a. K současnosti a budoucnosti muzejních knihoven. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 1, s. 55-58. Dostupné také z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0201/0201055.html>.

ŠEDO, Ilja. 2002b. Muzea na webu. Čtenář. 2002, roč. 54, č. 4, s. 104-108.

ŠEDO, Ilja. 2003. Standardy – nutné zlo, nebo podaná ruka? Čtenář. 2003, roč. 55, č. 8, s. 206-209, č. 9, s. 252-255.

ŠMAJS, Josef; KROB, Josef. 1994. Úvod do ontologie. 2. opr. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 215 s. ISBN 80-210-0879-2. Dostupné také z WWW: <http://www.phil.muni.cz/fil/eo/skripta/uvod_do_ontologie.pdf>.

ŠPÉT, Jiří. 1979. Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. [Praha : Národní muzeum v Praze, Ústřední muzeologický kabinet, (1979?)]. 277 s.

ŠPÉT, Jiří. 1970. Palackého koncepce Národního muzea a její význam pro začátky regionálního muzejnictví. Časopis Národního muzea : Historické muzeum. 1968-1970, roč.137-139, s. 18-29.

ŠPÉT, Jiří. 1996. Fridolín Macháček jako muzeolog a organizátor českého muzejnictví. Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1996. 28 s. ISBN 80-85125-83-8. Příspěvky k dějinám muzejnictví.

ŠPÉT, Jiří. 2003. Přehled vývoje českého muzejnictví I. : (do roku 1945). 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2003. 120 s., příl. ISBN 80-210-3206-5.

ŠTĚPÁNEK, Pavel. 2002. Obrysy muzeologie pro historiky umění. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 251 s. ISBN 80-244-0542-3.

TOFFLER, Alvin; TOFFLEROVÁ, Heidi. 2001. Nová civilizace : třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2001. 125 s. ISBN 80-86569-00-4.

TRANT, Jennifer. 2001. The Web of collaboration : new technologies, new opportunities fot the visual arts in a digital age Simth College September 22, 2001 [online]. Amico, 2001. [cit. 2004-01-21]. Dostupné z WWW: <http://www.amico.org/docs/papers/2001/amico.smith.0109.text.pdf>.

UHLÍŘ, Zdeněk. 2002. Standard MASTER : katalogizace rukopisů v XML. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 2, s. 84-101.

Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 1. vyd. Praha : Gutenberg, 2001. 245 s. ISBN 80-86349-02-0.

VRCHOTKA, Jaroslav. 1967. Dějiny knihovny Národního muzea v Praze : 1818-1892. [Praha : Státní pedagogické nakladatelství, (1967?)]. 200 s., fotogr.

WAIDACHER, Friedrich. 1999. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava : Slovenské národné múzeum, Národné múzejné centrum, 1999. 477 s. ISBN 80-8060-015-5.

ŽABIČKA, Petr. 2000. Dublin Core – Metadata pro popis elektronických dokumentů. In Datasem 2000. Ed. Jan Valenta. Brno : DATASEM, 2000, s. 193-201. Dostupné také na WWW: <http://webarchiv.nkp.cz/datasem2000.pdf>.

ŽABIČKA, Petr. 2003a. OAI-PMH: protokol pro netadatovou interoberabilitu. In Automatizace knihovnických procesů - 9. : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech 15.-16. května 2003 v Liberci. Sest. B. Ramajzlová, D. Tkačíková. Praha : ČVUT - výpočetní a informační centrum, 2003, s. 42-50. Dostupné také z WWW: <http://platan.vc.cvut.cz/akp2003/sbornik/05_zabicka.pdf>.

ŽABIČKA, Petr. 2003b. CES a sbírky knihoven : problémy a možnosti jejich řešení [online]. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2003. [cit. 2004-01-24]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcArch.htm>.

ŽALMAN, Jiří. 2002. Příručka muzejníkova I : tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Jiří Žalman a kol. Vyd. 1. Praha, Brno : Asociace muzeí a galerií České republiky, Český výbor ICOM, Moravské zemské muzeum, 2002. 75 s. ISBN 80-86611-00-0.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item